Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1341 av 28. september 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 med hensyn til perioden for anvendelse av midlertidige tiltak

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1341 of 28 September 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2020/466 as regards the period of application of temporary measures

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.10.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.10.2020)

Sammendrag av innhold
Kontrollforordningen (EU) 2017/625 fastsetter regler for offentlig kontroll og andre offentlige aktiviteter for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse, plantehelse og dyrevelferd. Det stilles strenge krav til organisering, planlegging, gjennomføring og oppfølging av offentlig kontroll og andre offentlige aktiviteter. Kontrollforordningen er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk forskrift.

På bakgrunn av den pågående krisen knyttet til koronavirus-sykdom (COVID-19) i Europa og resten av verden ble det fastsatt en midlertidig forordning (EU) 2020/466 som gir mulighet for unntak fra enkelte bestemmelser i kontrollforordningen. Denne forordningen er det gjort enkelte tilpasninger i tidligere, senest gjennom forordning (EU) 2020/1087 som også fastsetter at den skal gjelde til 1. oktober 2020. Forordning (EU) 2020/1341 fastsetter at forordning (EU) 2020/466 skal gjelde frem til 1. februar 2021. Begrunnelsen er at korona-situasjonen fremdeles gir enkelte utfordringer med fremskaffelse av eksportsertifikater på papir og tillater disse digitalt, i tillegg til at myndighetene kan gjennomføre offentlig kontroll gjennom digitale møter med virksomhetene når situasjonen gjør det vanskelig med fysiske møter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen må gjennomføres i norsk rett gjennom en endring av korona kontrollforskriften som gjennomførte forordning (EU) 2020/466.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Dette er forlengelse i fire måneder frem til 1. februar 2021 av tillempninger i en krevende periode som Mattilsynet kan velge å benytte seg av eller ikke. Det antas at tiltakene ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Mattilsynet og de ansvarlige deparmtementer. Grrunnet hasteaspektet er den ikke behandlet i Spesialutvalget for matområdet.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.09.2020
Anvendelsesdato i EU
02.10.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.10.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
23.10.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.10.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.10.2020
Anvendes fra i Norge
26.10.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1341
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro