Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/83 av 27. januar 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 med hensyn til særskilt godkjente personers gjennomføring av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet samt anvendelsesperioden for midlertidige tiltak

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/83 of 27 January 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2020/466 as regards the performance of official controls and other official activities by specifically authorised natural persons and the period of application of temporary measures

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 3.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 4.3.2021.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.2.2021)

Sammendrag av innhold
Kontrollforordningen (EU) 2017/625 fastsetter regler for offentlig kontroll og andre offentlige aktiviteter for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse, plantehelse og dyrevelferd. Det stilles strenge krav til organisering, planlegging, gjennomføring og oppfølging av offentlig kontroll og andre offentlige aktiviteter. Kontrollforordningen er nylig tatt inn i EØS-avtalen i Norge og erstatter den gamle kontrollforordningen. For Norges del er ikke EUs plantehelseregelverk en del av EØS-avtalen og bestemmelsene om kontroll med plantehelse vil ikke gjelde i Norge.

På bakgrunn av den den pågående krisen knyttet til koronavirus-sykdom (COVID-19) i Europa og resten av verden ble det fastsatt en midlertidig forordning som gir mulighet for unntak fra enkelte bestemmelser i kontrollforordningen. Denne har vært endret og forlenget flere ganger utifra behov som situasjonen fordrer.

Nå gjenninføres artikkel 3 i forordningen som åpner opp for at myndighetene kan utpeke én eller flere fysiske personer på grunnlag av deres kvalifikasjoner, opplæring og praktiske erfaring, til å gjøre oppgaver forbundet med offentlig kontroll eller annen offentlig aktivitet. De som utpekes må være i kontakt med myndighetene med tilgjengelige kommunikasjonsmidler og være pålagt å følge myndighetenes instrukser for utførelse av oppgavene. De skal være upartiske og ikke ha interessekonflikt forbundet med oppgavene.

I tillegg videreføres åpningen for å akseptere elektroniske sertifikater.

Disse endringene skal gjelde frem til 1. juli 2021

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen blir gjennomført i norsk rett ved endring av midlertidig forskrift av 19. juni 2020 nr 1228 om offentlig for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd på bakgrunn av koronakrisen (covid-19), forordning (EU) 2020/466

Økonomiske og administrative konsekvenser
Dette er videre forlengelse av lempinger i en krevende periode som Mattilsynet kan velge å benytte seg av eller ikke. Det antas at tiltakene ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Dette er en hastesak hvor rettsakten må innlemmes raskt i EØS-avtalen. Rettsakten er vurdert av Mattilsynet og de ansvarlige departementene, men på grunn av korte behandlingsfrister er den ikke behandlet i Spesialutvalget for matområdet.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og skal gjelde fra 02.02.21.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene. Den skal innlemmes ved skriftlig prosedyre i EØS-komiteen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.01.2021
Anvendelsesdato i EU
02.02.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
03.03.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.03.2021
Anvendes fra i Norge
04.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0083
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro