Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om kategorier av forsendelser om omfattes av grensekontroll

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/478 av 14. januar 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til kategoriene av produkter som skal være gjenstand for offisiell kontroll ved grensekontrollstasjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/478 of 14 January 2019 amending Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards the categories of consignments to be subjected to official controls at border control posts

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.4.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.7.2019)

Sammendrag av innhold
EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) nr. 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatter dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi et godt og helhetlig regelverk for kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m).

Forordningens art. 47(1) regulerer hvilke levende dyr, animalske produkter, planter og ikke-animalske produkter som må importeres til EU/EØS via en grensekontrollstasjon og fremstilles for kontroll der.

I den nye kontrollforordningen ble ikke produktene høy/halm og næringsmidler som inneholder både produkter av vegetabilsk opprinnelse og bearbeidede produkter av animalsk opprinnelse (sammensatte produkter) tatt med i opplistingen av hvilke animalske produkter som skulle være gjenstand for grensekontroll, jf. art.47(1)(b).

Høy/halm og sammensatte produkter er vurdert som risikoprodukter som kan utgjøre en trussel for menneske- eller dyrehelsen. Medlemsstatene i EU/EØS skal derfor ha grensekontroll på slike produkter som importeres inn til det indre marked fra stater utenfor EØS (tredjeland).

Art. 47(3) gir kommisjonen myndighet til å utvide grensekontrollen til også å gjelde for høy/halm og sammensatte produkter. Kommisjonen foreslår her å endre den nye kontrollforordningen slik at høy/halm og sammensatte produkter blir inkludert i listen over det som skal kontrolleres ved grensekontrollstasjon i art 47(1)(b).
Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten endrer den nye kontrollforordninngen (forordning (EU) nr. 2017/625) og vil gjennomføres samtidig med denne i norsk rett. Endringen er også inkludert i den generelle norske høringen om den nye kontrollforordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes til å ikke medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller befolkningen ettersom dette er i prinsippet en videreføring av dagens ordning med kontroll bare satt i en ny rettsakt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten utvider hvilke produktgrupper som må innom en grensekontrollstasjon for kontrollen ved import til EU/EØS. Produktene er listet opp i art. 47(1)(b) til forordning (2017/625), den nye kontrollforordningen. Utvidelsen gjelder en inkludering av høy/halm og sammensatte produkter i punktet som lister opp animalske produkter som grensekontrollpliktige varer.

Disse to produktgruppene er i dag gjenstand for grensekontroll etter den gamle kontrollforordningen og endringen av den nye kontrollforordningen vil spore regelverket inn på det samme kravet som gjelder etter den gamle kontrollforordningen idag.

Det er knyttet en del risiko for menneske- og dyrehelsen til disse produktgruppen og Mattilsynet vurderer at endringen av kontrollforordningen er riktig

Det påpekes at noen lavrisiko-varianter av sammensatte produkter vil være unntatt fra denne grensekontrollen. Dette kommer til å bli presisert i en egen rettsakt som berører selve kontrollen av de sammensatte produktene.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt I EU 14. januar 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.01.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.01.2019
Anvendelsesdato i EU
14.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av kontrollforordningen (EU) 2017/625)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.03.2020
Anvendes fra i Norge
07.04.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0478
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro