Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: forlengelse av anvendelsesperioden til 31.12.2021

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2107 av 14. desember 2020 om endring av beslutning 2007/25/EF med hensyn til dens anvendelsesperiode

Commission Implementing Decision (EU) 2020/2107 of 14 December 2020 amending Decision 2007/25/EC as regards its period of application

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.1.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakt 2007/25/EF fastsetter vilkår for innførsel av burfugl fra tredjeland i følge med eier, og rettsakten har sluttdato 31. desember 2020. Det er nødvendig å forlenge anvendelsesperioden med ett år til 31. desember 2021. Dette for å utarbeide de rettsakter som skal erstatte rettsakt 2007/25/EF.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er gjennomført i forskrift 23. januar 2006 nr 66 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved import av burfugl i privat eie fra visse tredjeland. Hjemmelsfeltet blir oppdatert.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.12.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet