Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/723 av 2. mai 2019 om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til standardskjemaet som skal benyttes i årsrapportene som innsendes av medlemsstatene

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/723 of 2 May 2019 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards the standard model form to be used in the annual reports submitted by Member States

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Artikel 113, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 fastsætter, at hver medlemsstat, inden den 31. august hvert år, skal forelægge Kommissionen en årsrapport om sin offentlige kontrol, tilfælde af manglende overholdelse samt implementering af sin flerårige nationale kontrolplan. Den første af disse rapporter skal indsendes senest den 31. august 2021.

(2) Der bør vedtages en standardformular for at sikre en ensartet udformning af medlemsstaternes årsrapporter.

(3) Den standardformular, der skal anvendes til de af medlemsstaternes forelagte årsrapporter, bør integrere andre eksisterende standardformularer, som Kommissionen har vedtaget, til forelæggelse af de rapporter om offentlig kontrol, som de kompetente myndigheder skal forelægge Kommissionen i overensstemmelse med de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625. Dette er for at undgå gentagne indberetninger og unødvendige administrative byrder.

(4) Det bør være obligatorisk for medlemsstaterne at udfylde standardformularen i elektronisk format, da dette vil gøre det lettere at indsamle oplysninger og data samt at undgå transkriptionsfejl.

(5) For at skabe mulighed for avanceret kommunikation og den mest effektive brug af de oplysninger og data, som årsrapporterne indeholder, bør standardformularen foreligge i IT-informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol (IMSOC), og medlemsstater bør indsende deres årsrapporter via IMSOC.

(6) Standardformularen fastlægger visse oplysninger og data, som medlemsstaterne skal indberette til Kommissionen, herunder oplysninger og data om velfærden for dyr, der holdes til landbrugsformål. Kommissionens afgørelse 2006/778/EF fastlægger i øjeblikket de krav, der er til indsamling af oplysninger i forbindelse med inspektion af produktionssteder, hvor der holdes visse dyr til landbrugsformål, og til indberetningen af disse oplysninger til Kommissionen. Af hensyn til sammenhængen og retssikkerheden bør afgørelse 2006/778/EF derfor ophæves og erstattes af denne forordning.

(7) Standardformularen inkluderer også oplysninger og data om beskyttelse af dyr under transport, som medlemsstaterne skal indberette til Kommissionen. I Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/188/EU er der i øjeblikket fastsat regler vedrørende årsrapporterne om kontrol af beskyttelse af dyr under transport. Af hensyn til sammenhængen og retssikkerheden bør gennemførelsesafgørelse 2013/188/EU derfor ophæves og erstattes af denne forordning.

(8) Da forordning (EU) 2017/625 finder anvendelse med virkning fra den 14. december 2019, bør nærværende forordning også anvendes fra denne dato.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.05.2019
Anvendelsesdato i EU
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet