Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/723 av 2. mai 2019 om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til standardskjemaet som skal brukes i årsrapportene fra medlemsstatene

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/723 of 2 May 2019 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards the standard model form to be used in the annual reports submitted by Member States

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.4.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.9.2020)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har utarbeidet underliggende regelverk til ny kontrollforordning (EU) 2017/625, Artikkel 113, om standard mal til bruk ved årlig rapportering fra medlemslandene. Kommisjonens gjennomføringsforordning skal sikre at medlemslandenes årsrapporter utformes på en ensartet måte slik at det blir mulig å sammenstille datatene til bruk overfor beslutningstakere, publikum, og i handelsøyemed. Den inneholder en generell del (DEL I) og en spesifikk del (DEL II). DEL I består av en overordnet vurdering av virksomheten og resultat av tilsyn, endringer gjort i flerårig kontrollplan og presentasjon av avgifter og gebyrer. DEL II inneholder 10 rapporteringsområder: Mat og mattrygghet, GMO, fôrvare, dyrehelse og fiskehelse, animalske biprodukter, dyrevelferd, plantehelse, plantevernmidler (bruk og omsetning), økologisk produksjon og omsetning samt beskyttede betegnelser. For hvert av områdene skal det rapporteres en overordnet vurdering av status på området, data om tilsyn og resultat av tilsyn. Det er lagt vekt på at rapportmalen skal integrere eksisterende rapporteringsforpliktelser, unngå dobbel rapportering og skal heller ikke øke den administrative byrden.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i en ny forskrift om kontroll - Standard mal for årsrapport.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative konsekvensene er utredet i forbindelse med ny kontrollforordning (EU) 2017/625. Denne forordningen, som fastsetter regler om anvendelse av kontrollforordningen, vil ikke innebære konsekvenser for næringslivet, bare for Mattilsynet. Viktigste konsekvens er at Mattilsynet må utvikle en ny registreringsløsning for tilsyn av næringsmidler, såkalt produkttilsyn, og inspektørene må få opplæring i bruk av dette. Ellers vil det kreve ressurser i Mattilsynet for å endre måten vi rapporterer på, og særlig gjelder dette analyser av data generelt gjennom tilsynet. Det er ikke ennå avklart om Norge får tilgang til å rapportere direkte til Kommisjonens database, IMSOC.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Utvikling av standardmalen har pågått i ca. to år i en ekspertgruppe der Mattilsynet aktivt har deltatt i utviklingsarbeidet. Vi støtter gjennomføringsforordningen slik den nå foreligger.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.05.2019
Anvendelsesdato i EU
14.12.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av kontrollforordningen (EU) 2017/625) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.03.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.03.2020
Anvendes fra i Norge
07.04.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0723
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro