Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 av 30. mars 2020 om midlertidige tiltak for å begrense risikoer for menneskers og dyrs helse, plantehelsen og dyrevelferden under visse alvorlige uregelmessigheter i medlemsstatenes kontrollsystemer på grunn av koronavirussykdom (COVID-19)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/466 of 30 March 2020 on temporary measures to contain risks to human, animal and plant health and animal welfare during certain serious disruptions of Member States’ control systems due to coronavirus disease (COVID-19)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.4.2020

For å avhjelpe utfordringene som har oppstått i forbindelse med covid-19-utbruddet, samtidig som hensynet til folkehelse, dyrehelse, plantehelse og dyrevelferd ivaretas, vedtok EU 30. mars 2020 visse tilpasninger til kontrollregelverket for en periode på to måneder. Lempningene, som Mattilsynet kan velge å benytte seg av eller ikke, skal sikre matforsyning i en svært krevende tid. Gjennom EØS-avtalen vil Norge bli informert om land som benytter seg av åpningene som gis i forordningen og hvilke tiltak landet iverksetter for å avhjelpe vanskelighetene. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 3. april 2020 gjennom skriftlig prosedyre.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2021)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS) som inkluderer inntekts- og levekårsstatistikk. Den europeiske undersøkelsen for inntekts- og levekårsstatistikk (EU-SILC) består av ett sett kjernevariable organisert i moduler, som samles inn årlig, tre-årlig og seks-årlig samt et system av fire ad-hoc moduler som kombineres over en åtteårsperiode. Denne forordningen fastslår antallet og titler på variable for modulen helse som skal samles inn hvert tredje år og første gang i 2023, og for modulen livskvalitet som skal samles inn hvert sjette år fra og med 2022.

Variabelnavn og identifikatorer for disse to modulene er gjengitt i vedlegget til forordningen. Helsemodulen inkluderer variable som beskriver helsetjenester, helsedeterminanter og variable for helsestatus og uførhet. Modulen for livskvalitet inkluderer variable om tilfredshet og sosial og kulturell deltakelse.

Det skal samles inn 20 variable for hver av de to modulene og forordningen oppfyller betingelsene til antall variable for moduler i inntekts- og levekårsstatistikk slik som spesifisert i rammeforordningen 2019/1700.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistisk sentralbyrå (SSB) har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er beskrevet i vurderingen av rammeforordningen 2019/1700, og vil bli dekket innenfor SSBs til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av SSB, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.03.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.03.2020
Anvendelsesdato i EU
01.04.2020
Opphører å gjelde
01.06.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.03.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
03.04.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.04.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.04.2020
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.04.2020
Anvendes fra i Norge
06.04.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0466
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro