Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om felles innførselsdokument om helse

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 23. april 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til innførselsdokumentet som skal følge forsendelser med dyr og produkter til deres bestemmelsessted

(Draft) Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2017/625 .../... of 25 April 2019 of the European Parliament and of the Council concerning the Common Health Entry Document accompanying consignments of animals and goods to their destination

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 23.4.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for medlemsstaternes kompetente myndigheders gennemførelse af offentlig kontrolaf dyr og varer, der indføres til Unionen, med henblik på at verificere overholdelsen af EU-lovgivningen om agrofødevarekæden.

(2) Eftersom der skal fastsættes regler for, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser CHED-dokumentet skal ledsage sendinger i transit, ved en særskilt delegeret retsakt, som skal vedtages i henhold til artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625, bør nærværende forordning kun finde anvendelse på sendinger, der er bestemt til markedsføring i Unionen.

(3) Det følger af forordning (EU) 2017/625, at sendinger af dyr og varer, der indføres til Unionen via udpegede grænsekontrolsteder, skal ledsages af det fælles sundhedsimportdokument (i det følgende benævnt "CHED-dokumentet"). Når den offentlige kontrol er gennemført, og CHED-dokumentet er færdiggjort, kan sendingerne opdeles i flere dele alt efter operatørens kommercielle behov.

(4) Med henblik på at sikre sporbarheden for sendinger og en hensigtsmæssig kommunikation med den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet bør der fastsættes regler om betingelserne og de praktiske ordninger for, hvornår og hvordan CHED-dokumentet skal ledsage sendinger bestemt til markedsføring til deres bestemmelsessted. Der bør navnlig fastsættes nærmere regler for CHED-dokumentet i tilfælde, hvor sendinger opdeles.

(5) For at sikre sporbarheden for sendinger, der opdeles på grænsekontrolstedet, efter at der er foretaget offentlig kontrol og det pågældende CHED-dokumentet er færdiggjort af den kompetente myndighed, bør det kræves, at den operatør, der er ansvarlig for sendingen, via det informationssystem for offentlig kontrol (IMSOC), der er omhandlet i artikel 131 i forordning (EU) 2017/625, også indgiver et CHED-dokument for hver del af den opdelte sending, som skal færdiggøres af de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet, og som skal ledsage hver del af den opdelte sending til det bestemmelsessted, der er angivet i det pågældende CHED-dokument.

(6) Med henblik på at forhindre svigagtig genanvendelse af CHED-dokumentet bør det kræves, attoldmyndighederne til IMSOC oplyser sendingens størrelse som angivet i toldangivelsen, så det sikres, at de mængder, der er angivet i toldangivelsen, trækkes fra den samlede tilladte mængde, der er angivet i CHED-dokumentet. Toldmyndighederne skal udveksle oplysninger ved hjælp af de elektroniske tolddatabehandlingsteknikker, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013. Disse elektroniske databehandlingsteknikker bør anvendes i forbindelse med anvendelsen af nærværende forordning. For at sikre, at toldmyndighederne har tilstrækkelig tid til at tilvejebringe de relevante teknikker, bør det fastsættes, at forpligtelsen til at meddele oplysningerne om sendingernes størrelse til IMSOC gælder i den enkelte medlemsstat fra den dato, hvor disse teknikker bliver klar til brug i den pågældende medlemsstat, dog senest fra den 1. marts 2023.

(7) Da forordning (EU) 2017/625 finder anvendelse fra den 14. december 2019, bør nærværende forordning også anvendes fra denne dato —

This email was cleaned by emailStripper, available for free from http://www.papercut.biz/emailStripper.htm

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet