Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til utdanning av personale som utfører grensekontroll

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 8. mars 2019 om fastsettelse av regler for spesifikke krav til opplæring av personell for gjennomføring av bestemte fysiske kontroller ved grensekontrollstasjoner

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 8 March 2019 establishing rules on specific training requirements for staff for performing certain physical checks at border control posts

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsutkastet, dansk utgave)

DEN RETLIGE BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for medlemsstaternes kompetente myndigheders offentlige kontrol. Det fastsættes ved forordningen, at visse kategorier af dyr og varer, der kommer fra tredjelande, skal underkastes offentlig kontrol på det grænsekontrolsted, hvor de først ankommer til Unionen.

Med henblik på verifikation af, at EU-lovgivningen om agrofødevarekæden er overholdt, og for at sikre et vis kompetenceniveau må de kompetente myndigheder på grænsekontrolsteder kun udpege personale, der foretager fysisk kontrol af visse varer eller bistår embedsdyrlægen med gennemførelsen af fysisk kontrol af dyr og kød, hvis dette personale har fået den nødvendige uddannelse til at kunne varetage deres opgaver.

I denne forbindelse fastsættes ved dette udkast til delegeret forordning en forpligtelse for de kompetente myndigheder til at udvikle og tilrettelægge uddannelse af det personale, der er involveret i gennemførelsen af fysisk kontrol, ligesom det fastsættes, hvilkeemner uddannelsen skal omfatte.

For at undgå unødvendige byrder giver udkastet til forordning de kompetente myndigheder mulighed for at udpege personale, der ikke har deltaget i de i udkastet angivne uddannelsesaktiviteter, hvis de har fået uddannelse i de samme emner som en del af de uddannelsesaktiviteter eller udvekslingsprogrammer, Kommissionen tilrettelægger i henhold til artikel 130 i forordning (EU) 2017/625.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet