Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: unntaksbestemmelser for sjøtransport av flytende oljer og fett

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 579/2014 av 28. mai 2014 om unntak for sjøtransport av flytende oljer og fett til sjøs fra visse bestemmelser i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004

Commission Regulation (EU) No 579/2014 of 28 May 2014 granting derogation from certain provisions of Annex II to Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the transport of liquid oils and fats by sea

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.11.2015)

Sammendrag av innhold

Forordningen:

• erstatter og opphever kommisjonsdirektiv 96/3/EF
• endrer positivlisten over tillatte stoffer i forrige transport

Dagens bestemmelser videreføres i all hovedsak, men nå som en forordning i stedet for direktiv (direktiv 96/3/EF om vilkår for å benytte andre beholdere/konteinere/tanker ved frakt av flytende oljer og fettstoffer til sjøs, herunder en liste over hvilke stoffer som er tillatt i forrige transport).

I positivlisten, som inneholder en oversikt over hvilke stoffer som er tillatt fraktet i bulk i beholdere/konteinere/tanker i forrige transportrunde for at man nå kan benytte disse samme beholderne/konteinerne/tankene til å frakte oljer og fettstoffer i neste påfølgende transportrunde, gjøres det enkelte endringer ved at noen nye stoffer er innført og enkelte er slettet fra positivlisten.

I illegg gjøres noen endringer av mer redaksjonell art (overskrifter og gruppering av stoffer).

Endringene er foranlediget av EFSAs vitenskapelige risikovurderinger.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innfører ingen nye plikter eller rettigheter som vil gi økonomiske eller administrative konsekvenser utover visse mindre endringer i hvilke stoffer som er tillatt i foregående transport.

Rettslige konsekvenser
Forskriftsutkastet opphever bestemmelsene i næringsmiddelhygieneforskriften § 3 om unntak fra visse bestemmelser i hygienepakka hva angår næringsmiddelhygiene ved transport av flytende oljer og fettstoffer til sjøs, samt dens vedlegg 1 med positivliste over tillatte stoffer i forrige transport, og innfører en gjennomføringsbestemmelse for den nye kommisjonsforordning (EU) nr. 579/2014.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon og spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
De lovtekniske endringene anses hensiktsmessige og ønskelige. Når det gjelder endringene i positivlisten, er de alle i henhold til EFSAs Scientific Opinions og utgjør kun ubetydelige endringer i forhold til CAC/RCP 36-1987. Det foreligger ikke spesielle folkehelsemessige hensyn som tilsier en annen vurdering fra norsk side.

Utkastet innebærer ingen økonomiske eller praktiske konsekvenser for Mattilsynet utover selve regelverksprosessen. Det antas å ha ingen eller marginale økonomiske og praktiske konsekvenser for næring og samfunnet for øvrig. Norges Rederiforbund uttaler at de ikke kan se at rettsakten vil medføre hindringer for deres medlemmer.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.11.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.05.2014
Anvendelsesdato i EU
18.06.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.12.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.12.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0579
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro