Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser om fôrvarer til visse akvakulturdyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/838 av 17. mai 2017 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 når det gjelder fôr til visse økologiske akvakulturdyr

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/838 of 17 May 2017 amending Regulation (EC) No 889/2008 as regards feed for certain organic aquaculture animals

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.10.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.9.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer en artikkel i forordning (EF) nr. 889/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om fastsettelse av regler for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter. Rettsakten endrer regler for bruk av økologisk fôr til visse akvakulturdyr i fiskeyngelstadiet. Det er definert at fisk i innlandsvann, reker og tropisk ferskvannsfisk i hovedsak skal ha naturlig fôr når det er tilgjengelig. Det er påpekt at kun naturlig fôr ikke dekker næringsbehovet i fiskeyngelstadiet, og vil kunne innebære feilernæring og økt dødelighet. Det er derfor spesifisert at kravet i regelverket kun gjelder i tilvekststadiet.

Endring i artikkel 25 l (1) i forordning (EF) nr. 889/2008:

• Spesifiserer at kravet gjelder i tilvekstfasen («grown-out stages»), og ikke i fiskeyngelfasen

• Omfatter følgende fiskearter definert i vedlegg XIIIa) i henholdsvis avsnitt 6, 7 og 9:

- Økologisk fisk i innlandsvann - karpefamilien og andre beslektede arter innenfor rammen av polykultur, herunder abbor og gjørs

- Økologisk produksjon av reker og kreps

- Økologisk tropisk ferskvannsfisk

Merknader
Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringer som gjøres ved forordning (EU) 2017/838 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for norske virksomheter eller myndigheter.

Endringen som foreslås i rettsakten er for fiskearter som vurderes til å være av mindre betydning for Norge. Vi mener generelt at det er et grunnleggende viktig prinsipp å sørge for rammer i økologiregelverket som fremmer tilstrekkelig næringsgrunnlag for akvakulturdyr. Dette er vesentlig for god fiskehelse og fiskevelferd.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.05.2017
Anvendelsesdato i EU
21.05.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 83-84
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2017
Anvendes fra i Norge
26.09.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0838
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro