Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter og høy og halm

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2007 av 18. november 2019 om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til listene over dyr, produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter og avledede produkter samt høy og halm som omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner, og om endring av vedtak 2007/275/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2007 of 18 November 2019 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards the lists of animals, products of animal origin, germinal products, animal by-products and derived products and hay and straw subject to official controls at border control posts and amending Decision 2007/275/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.4.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.1.2020)

Sammendrag av innhold
EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatte dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi et godt og helhetlig regelverk for de fleste elementene knyttet til kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet til hovedreglene i kontrollforordningen (OCR - Official Control Regulation).

Rettsakten gir regler for hvilke levende dyr og animalske produkter, inkl. avlsmaterie og animalske biprodukter, med opprinnelse fra stater utenfor EU/EØS som skal kontrolleres på en grensekontrollstasjon før de kan importeres til EU/EØS. Dyrene og produktene er de samme som er regulert av OCR art. 47(1), og hjemmelen for å lage denne listen er gitt i art. 47(2).

Rettsakten vil erstatte dagens opplisting av disse grensekontrollpliktige forsendelsene som er gitt i vedtak 2007/275/EF. Selve opplistingen av hvilke dyr og produkter som er omfattet av denne grensekontrollen er gitt i vedlegg I til rettsakten, der dyrene og produktene er mer nøyaktig beskrevet med tilhørende CN-kode. Det nye i denne rettsakten er at det er gjort noen endringer i forhold til listen som er gitt i dagens rettsakt, der noen nye produkter er tatt inn og CN-koder er endret. Innledningsteksten til hvert kapittel er også oppdatert og klargjort uten at innholdet er vesentlig endret.

Sammensatte produkter er holdt utenfor denne rettsakten, jf. art. 1(2), og vil reguleres av dagens rettsakt for hvilke dyr og produkter som skal via en grensekontrollstasjon ved import til EU/EØS, vedtak 2007/275. Dette medfører at vedtak 2007/275 ikke oppheves ved gjennomføringen av den nye rettsakten, men endres til å kun omfatte hvilke sammensatte produkter som skal innom en grensekontrollstasjon ved import til EU/EØS-området. Art. 4 til den nye rettsakten regulerer endringen av 2007/275, der det går frem at sammensatte produkter skal fremstilles for grensekontroll ved import til EU/EØS. Videre er det gitt et unntak fra denne hovedregelen for sammensatte produkter som ikke inneholder kjøtt. Vilkårene videre er at produktene inneholder mindre enn 50 % av andre behandlede animalske produkter, produktet er hyllestabil, beregnet på konsum, forsvarlig pakket og fulgt av erklæringer som inneholder informasjon om produktet. Unntaket omfatter også sammensatte produkter som er listet opp i vedlegg II til vedtak 2007/275. Disse produktene skal fortsatt følge importreglene for denne type produkter, bare at de ikke trenger å fremstilles for offentlig kontroll.

Vedlegg I i den gamle rettsakten (2007/275) lister opp hvilke sammensatte produkter som er omfattet av dette kontrollregimet, mens vedlegg II regulerer, som nevnt ovenfor, hvilke sammensatte produkter som er unntatt fra kravet om kontroll ved en grensekontrollstasjon på et generelt grunnlag. Vedlegg II er uendret i forhold til dagens regler.

Rettsakten vil tre i kraft 14. desember 2019, samtidig med den nye kontrollforordningen (2017/625).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil medføre et behov for å etablere en ny forskrift som gjennomfører denne rettsakten, samtidig må den eksisterende forskriften justeres for å ta høyde for endringene vedrørende de sammensatte produkter, forskrift 26. juni 2008 nr. 726 om hvilke levende dyr og animalske produkter mv. som det skal gjennomføres grensekontroll av. I tillegg må interne instrukser og veiledere oppdateres i forhold til dette regelverket.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes til å ikke medføre noen nye direkte økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen ettersom denne rettsakten vurderes til å videreføres dagens kontrollregler for disse produktene. Regelverket vil også gi en bedre avklaring i forhold til regelverket rundt sammensatte produkter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten stiller opp en ny utgave av listeføringen over hvilke levende dyr og animalske produkter som skal importeres via en grensekontrollstasjon når de tas inn til EU/EØS.

Hovedinnholdet i rettsakten gjør ingen store endringer til den eksisterende opplistingen, annet enn en oppdatering av beskrivelser og tolltariffnummere. Det tas inn noen få nye produkter for å sikre at man regulerer og treffer de produktene som i forhold til sin art må kontrolleres ved en grensekontrollstasjon ved import.

Det nye er at de sammensatte produktene er skilt ut i en egen rettsakt, og vil behandles i dagens eksisterende rettsakt om hvilke dyr og produkter som skal via en grensekontrollstasjon. regelverket gir en god oversikt over hvilke sammensatte produkter som må via en grensekontrollstasjon ved import til EU/EØS, samtidig som at det er gitt gode unntak for noen sammensatte produkter som ikke vil utgjøre noen risiko sett i forhold til hvordan disse har blitt behandlet ved produksjonen. Selve hygienekravene til de sammensatte produkter er gitt i Kommisjonens delegerte forordning om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til krav til adgang til unionen for forsendelser med bestemte dyr og produkter beregnet på konsum art. 12 (KOM(2019)11).

Vedrørende bruken av CN-koder i rettsakten, vil disse enkelt kunne oversettes til kodene i den norske tolltariffen. I dagens norske forskrift har man oversatt CN-kodene til tilsvarende norske varenummer i henhold til den norske tolltariffen. Dette er gjort i hjelpeteksten som følger forskriften og vil enkelt kunne videreføres uten at man trenger en tilpasningstekst til rettsakten. Denne type oversettelse gjør man stadig i forhold til beskyttelsestiltakene fra EU på importområdet.

Det forutsettes at det andre regelverket som rettsakten viser til er på plass og tas inn i EØS-avtalen samtidig som denne rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen 18. november 2019, og kunngjort i Official Journal 3. desember 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.09.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.11.2019
Anvendelsesdato i EU
14.12.2019
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av forordning (EU) 2017/625) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.03.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.03.2020
Anvendes fra i Norge
07.04.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R2007
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro