Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, avlsprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter, sammensatte produkter og høy og halm

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/632 av 13. april 2021 med hensyn til listene over dyr, produkter av animalsk opprinnelse, avlsmateriale, animalske biprodukter og avledede produkter, sammensatte produkter samt høy og halm som omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner, og om oppheving Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2007 og kommisjonsvedtak 2007/275/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/632 of 13 April 2021 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards the lists of animals, products of animal origin, germinal products, animal by-products and derived products, composite products, and hay and straw subject to official controls at border control posts, and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2007 and Commission Decision 2007/275/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.6.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir regler for hvilke levende dyr, produkter av animalsk opprinnelse, avlsmateriale, animalske biprodukter og avledede produkter av disse, sammensatte produkter, og høy og halm, med opprinnelse fra stater utenfor EU/EØS som skal kontrolleres på en grensekontrollstasjon før de kan innføres til EU/EØS. Dyrene og produktene er de samme som er regulert av kontrollforordningen (EU) 2017/625 (OCR) artikkel 47(1). Hjemmelen for å lage denne listen er gitt i artikkel 47(2).

Den nye rettsakten, forordning (EU) 2021/632, viderefører i hovedsak dagens liste med dyr og produkter, med noen få redaksjonelle justeringer av varenummer og beskrivelser for å følge endringer som er gjort til EUs felles tolltariff. Det nye i denne listen er at de sammensatte produktene igjen er samlet i denne listen over dyr og animalske produkter som må innom en grensekontrollstasjon ved innførsel til EU/EØS.

Vedlegget til forordningen inneholder selve listen med dyr og animalske produkter m.m. som skal til kontroll ved innførsel til EU/EØS.

Summarisk er hovedendringene som gjøres til positivlisten følgende:

- ny produktgruppe - sukkervarer (17.04), som inneholder animalske produkter

- utvidet produktgruppe i det som er omfattet av 19.02.2010, presisering av at pølser er inkludert som animalsk bestanddel

- ny produktgruppe - ekstrakter som inneholder animalske bestanddeler (21.01)

- justering av produktene omfattet av kap. 22, nye drikker som omfattes av kontrollen (alkoholholdige og alkoholfrie)

- en mindre justering av varenummer for å ta høyde for endringer i tolltariffen (29.32.9900, 31.01 og 32.03.0000)

- justering av opplistingen av tomme kapsler av gelatin til fôr nevnt i kap. 39

- sammensatte produkter er nå omfattet av opplistingen av produkter i vedlegget.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil tas inn i norsk rett i en ny forskrift. Samtidig vil forskrift 9. mars 2020 nr. 713 som gjennomfører dagens positivliste (forordning (EU) 2019/2007) oppheves. Videre må også forskrift 26. juni 2008 nr. 726 om hvilke sammensatte produkter som skal gjennom offentlig kontroll ved en grensekontrollstasjon, oppheves.

Forordning (EU) 2021/630 som inneholder nærmere regler om unntakene fra kontroll av sammensatte produkter, vil også bli tatt inn i nevnte forskrift, for å samle kontrollreglene på ett sted.

Det kom ikke inn noen kommentarer under høringen av denne rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes til ikke å medføre noen nye direkte økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen ettersom denne rettsakten anses i hovedsak å videreføre dagens kontrollregler for disse produktene. Ved at noen tolltariffnummer (varenummer) endres, kan dette ha en innvirkning på omfanget av produkter som skal grensekontrolleres, og øke kostnadsbildet for næringen og Mattilsynet i et begrenset omfang.

Regelverket vil også gi en bedre avklaring i forhold til regelverket rundt sammensatte produkter og samle det meste av reglene på dette området.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten stiller opp en ny utgave av listeføringen over hvilke levende dyr, produkter av animalsk opprinnelse, avlsmateriale, animalske biprodukter og avledede produkter av disse, sammensatte produkter, og høy og halm som skal innføres via en grensekontrollstasjon når de ankommer EU/EØS.

Hovedinnholdet i rettsakten gjør ingen store endringer til den eksisterende opplistingen, annet enn en oppdatering av beskrivelser og tolltariffnummere. Det tas inn noen få nye produkter for å sikre at man regulerer og treffer de produktene som i forhold til sin art må kontrolleres ved en grensekontrollstasjon ved innførsel til EU/EØS.

Det nye er at de sammensatte produktene tas inn i denne oversikten igjen, slik at alt som skal grensekontrolleres på generell basis er samlet i denne oversikten. Hvilke sammensatte produkter som er unntatt fra denne kontrollen, er regulert av forordning (EU) 2021/630, som vil tas inn i forskriften som gjennomfører denne positivlisten.

Vedrørende bruken av CN-koder i rettsakten, vil disse enkelt kunne oversettes til kodene i den norske tolltariffen. I dagens norske forskrift har man oversatt CN-kodene til tilsvarende norske varenummer i henhold til den norske tolltariffen. Dette er gjort i hjelpeteksten som følger forskriften og vil enkelt kunne videreføres uten at man trenger en tilpasningstekst til rettsakten. Denne type oversettelse gjør man stadig i forhold til beskyttelsestiltakene fra EU på importområdet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.04.2021
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.02.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.06.2022
Anvendes fra i Norge
02.06.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0632
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro