Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2129 av 25. november 2019 om fastsettelse av regler for en ensartet anvendelse av hyppigheten av identitetskontroll og fysisk kontroll av visse forsendelser av dyr og varer som innføres til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2129 of 25 November 2019 establishing rules for the uniform application of frequency rates for identity checks and physical checks on certain consignments of animals and goods entering the Union

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.4.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.12.2019)

Sammendrag av innhold
EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatte dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi et godt og helhetlig regelverk for de fleste elementene knyttet til kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet til hovedreglene i kontrollforordningen (OCR - Official Control Regulation).

Rettsakten gir nærmere regler om kontrollfrekvensen for identitets- og den fysiske kontrollen av forsendelser som er omfattet av OCR art. 47(1)(a) og (b) (levende dyr og animalske produkter), når de importeres inn til EU/EØS for å legges ut på markedet.

Art. 3 angir prinsippene for utvelgelsen av forsendelser til kontroll. Kompetent myndighet skal plukke ut forsendelser til kontrollen basert på prinsippene i denne rettsakten og etter anbefaling av IMSOC som tilfeldig plukker ut forsendelser som skal til fysisk kontroll. Kompetent myndighet har videre anledning til å plukke ut en annen forsendelse med samme kategori produkt og opprinnelse enn den IMSOC plukker ut. Alle forsendelser som blir plukket ut til fysisk kontroll skal gjennom en identitetskontroll. Det legges også opp til en 100 % identitetskontroll på forsendelser omfattet av denne rettsakten.

Frekvensen for den fysiske kontrollen skal bygge på prinsippene gitt i art. 5, jf. art. 4. For stater med ekvivalensavtale med EU-statene/EFTA-statene vil frekvensen fremgå av disse avtalene, jf. vedlegg II til rettsakten.

Fastsettelse og endring av frekvensene for den fysisk kontrollen er regulert av art. 5. Frekvensen gitt i vedlegg I og skal være basert på prinsippene gitt i OCR art. 54(3). Frekvensen kan ytterligere endres ut ifra en videre risikovurdering av produktet i henhold til innhentet informasjon og utfallet av kontroller som er gjennomført. Frekvensen vil da kunne heves opp til neste nivå. En reduksjon vil forekomme dersom Kommisjonen registrerer en forbedring ved at det blir funnet færre avvik, samt at det vil gjøres en totalvurdering av risiko. Medlemsstatene vil også kunne anmode Kommisjonen om en justering av frekvensene.

Vedlegg II viser til særlige stater utenfor EU/EØS som EU har en særskilt avtale med vedrørende importkontroll (ekvivalensavtale). Disse er New Zealand, Canada og Chile.

Rettsakten vil tre i kraft 14. desember 2019, samtidig med den nye kontrollforordningen (2017/625).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil tas inn i en samleforskrift som tar for seg innholdet i grensekontrollen. I tillegg må interne instrukser og veiledere oppdateres i forhold til dette regelverket.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes å ikke medføre noen nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Dette er en teknisk rettsakt som regulerer kontrollfrekvenser og har ikke konsekvenser for rettigheter eller plikter for næringen. Rettsakten bidrar til mer åpenhet rundt hvordan kontrollfrekvensene blir fastsatt av Kommisjonen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten gir de grunnleggende reglene for frekvensene for id. og fysisk kontroll av forsendelser som ankommer EU/EØS fra stater utenfor EU/EØS.

Rettsakten gir en god gjennomgang av hva frekvensene for id.- og fysisk kontroll av de forskjellige forsendelsene skal være og gir en god veiledning i hvordan frekvensene er utarbeidet og hva som må til for å endre frekvensene (når det gjelder animalske produkter).

Elementet med det at kompetent myndighet kan overstyre utvelgelsen fra IMSOC gjør at man kan styre kontrollen til en viss grad og egen vurdering av risiko. Dette vil gi kompetent myndighet noe fleksibilitet og frihet til styre egen kontrollvirksomhet innenfor regelverket, samtidig som at man har klare rammer å forholde seg til i forhold til hva som skal gjøres av kontroll.

Statene som det vises til i vedlegg V, der EU har egne avtaler som regulerer kontrollfrekvensen, vil ikke være noe problem for Norge ettersom vi har etablert ekvivalensavtaler med disse statene, og har dermed forpliktet oss til å ha samme kontrollfrekvens som EU.

Delen om frekvenser for kontroll av planter (OCR art. 47(1)(c)) er utenfor EØS-avtalen og vil ikke ha betydning for Norge.

Det forutsettes at det andre regelverket som rettsakten viser til er på plass og tas inn i EØS-avtalen samtidig som denne rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel for alle deler unntatt delene som berører planteområdet.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 25. november 2019, og kunngjort i Official Journal 12. desember 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.11.2019
Anvendelsesdato i EU
14.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av forordning (EU) 2017/625) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.03.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.03.2020
Anvendes fra i Norge
07.04.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R2129
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro