Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om oppgaver som skal utføres under og etter grensekontroller

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2130 av 25. november 2019 om fastsettelse av nærmere regler for de handlingene som skal utføres under og etter dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll av dyr og varer som omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjonene

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2130 of 25 November 2019 establishing detailed rules on the operations to be carried out during and after documentary checks, identity checks and physical checks on animals and goods subject to official controls at border control posts

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.4.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.1.2020)

Sammendrag av innhold
EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatte dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi et godt og helhetlig regelverk for de fleste elementene knyttet til kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet til hovedreglene i kontrollforordningen (OCR - Official Control Regulation).

Rettsakten her gir en nærmere beskrivelse av innholdet i de forskjellige kontrollene som skal gjennomføres ved gjennomføring av grensekontrollen, jf. OCR art. 49, 50 og 51. Rettsakten er rettet mot kontrollen av dyr og produkter som er nevnt i OCR art. 47(1), som må innom en grensekontrollstasjon for kontroll ved import til EU/EØS.

Art. 2 regulerer dokumentkontrollen, der det gis en oversikt over hva som skal kontrolleres ved dok.kontrollen. Eksempelvis gjelder det kontroll av at alle nødvendige dokumenter følger forsendelsen, at de er utstedt av riktig myndighet, og at vilkårene knyttet til kvalitet og helse er oppfylt.

Identitetskontrollen er beskrevet i art. 3. Her forklares hvilke dokumenter som skal kontrolleres og at innholdet i forsendelsen stemmer med opplysningene i disse. Eksempelvis verifisere antall dyr, art, kjønn, alder, kategori, størrelsen av forsendelsen og forseglinger. Det er videre presisert noen særregler for kontrollen av produkter som faller inn OCR art. 47(1)(b) (animalske produkter m.m). Det er også beskrevet hvor stor del av forsendelsen som skal kontrolleres.

I art. 4 gås det gjennom de nærmere detaljene om den fysiske kontrollen. Det er gitt utdypende regler for de forskjellige gruppene med forsendelser; levende dyr, animalske produkter og planter er gitt i vedleggene (I til III) til rettsakten. Det påpekes også at forsendelsene som er omfattet av beskyttelsestiltakene etter OCR art. 47(1)(d-f) skal følge reglene gitt i vedlegg II.

Avslutningsvis i art. 5 sies det litt om hva kontrollmyndighetene skal gjøre etter at de har foretatt dokument-, identitets- og fysisk kontroll. De skal blant annet sette på offisielt stempel el. på forsendelser som de har kontrollert, forsegle transportmidlet og registrere dette i databasen IMSOC (Integrated Management System for Official Control).

Rettsakten vil tre i kraft 14. desember 2019, samtidig med den nye kontrollforordningen (2017/625). Samtidig oppheves rettsaktene 136/2004, 282/2004, 97/794/EØF.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil tas inn i en samleforskrift som tar for seg innholdet i grensekontrollen. I tillegg må interne instrukser og veiledere oppdateres i forhold til dette regelverket.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes å ikke medføre noen nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.
Dette er en teknisk rettsakt som regulerer gjennomføringen av selve grensekontrollen og har ikke konsekvenser for rettigheter eller plikter for næringen. Rettsakten bidrar til mer åpenhet rundt hvordan kontrollen gjennomføres.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten gir de grunnleggende reglene for gjennomføringen av dokument-, identitets- og fysisk kontroll på forsendelser som ankommer EU/EØS fra stater utenfor EU/EØS.

Rettsakten gir en god gjennomgang av hva som skal gjøres i forbindelse med kontrollen og vil gi tilsynet ute på grensekontrollstasjonene en god veiledning. Innholdet i kontrollen er i prinsippet ikke endret med den nye OCR, men en klargjøring av innholdet vil bidra til å sikre en enhetlig gjennomføring av grensekontrollen på tvers av landegrensene innen EU/EØS. Rettsakten vurderes ikke til å tilføye nye elementer til kontrollen som skal gjøres.

Delen om kontrollen av planter (OCR art. 47(1)(c)) er utenfor EØS-avtalen og vil ikke ha betydning for Norge.

Det forutsettes at det andre regelverket som rettsakten viser til er på plass og tas inn i EØS-avtalen samtidig som denne rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel for alle deler unntatt delene som berører planteområdet.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 25. november 2019, og kunngjort i Official Journal 12. desember 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.11.2019
Anvendelsesdato i EU
14.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av forordning (EU) 2017/625) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.03.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.03.2020
Anvendes fra i Norge
07.04.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R2130
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro