Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak angående utpeking av kontrollsteder og krav til grensekontrollsteder

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1012 av 12. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til unntak fra reglene om utpekingen av kontrollsteder og fra minimumskravene for grensekontrollstasjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1012 of 12 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council by derogating from the rules on the designation of control points and from the minimum requirements for border control posts

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2017/625 fastsættes bl.a. rammen for gennemførelse af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter i relation til dyr og varer, der indføres til Unionen fra tredjelande, til verifikation af, at EU-lovgivningen er overholdt, med det formål at beskytte menneskers, dyrs og planters sundhed, dyrevelfærden og, for så vidt angår genetisk modificerede organismer (GMO'er) og plantebeskyttelsesmidler, tillige miljøet. Forordningen foreskriver, at der skal gennemføres offentlig kontrol af visse sendinger af dyr og varer på det grænsekontrolsted, hvor sendingen først ankommer til Unionen. Medlemsstaterne skal i det øjemed udpege grænsekontrolsteder.

(2) I henhold til forordning (EU) 2017/625 skal medlemsstaterne underrette Kommissionen, før de udpeger grænsekontrolsteder, så Kommissionen kan efterprøve og om nødvendigt gennemføre kontrol med henblik på at verificere, at de i forordningen fastsatte minimumskrav vedrørende udpegelsen er overholdt. Forordning (EU) 2017/625 giverKommissionen beføjelser til at fastsætte nærmere regler om disse minimumskrav. Disse nærmere regler er fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning om minimumskrav til grænsekontrolsteder [C(2019) 2011]. Forordning (EU) 2017/625 foreskriver desuden,at medlemsstaterne skal inddrage udpegelsen af et grænsekontrolsted, hvis det ikke længere overholder kravene vedrørende udpegelsen for alle eller visse kategorier af dyr og varer, for hvilke udpegelsen blev foretaget.

(3) Hvis inddragelsen af udpegelsen kun var delvis, fordi den vedrørte en bestemt kategori af dyr eller en specifik kategori af varer, eller alle kategorier af dyr eller alle kategorier af varer, hvis grænsekontrolstedet var udpeget for kategorier af dyr og varer, bør medlemsstaterne dog kunne genudpege grænsekontrolstedet for de kategorier af dyr eller varer, som udpegelsen blev inddraget for, uden først at skulle give Kommissionen mulighed for at gennemføre kontrol med henblik på at verificere, at minimumskravene er overholdt.I sådanne tilfælde bør foranstaltningerne til afhjælpning af den manglende overholdelse ikke være lige så vidtgående som dem, der er påkrævet for at få udpeget et grænsekontrolsted i første omgang. Der bør derfor fastsættes regler, der giver medlemsstaterne mulighed for at genudpege et grænsekontrolsted for de pågældende kategorier af dyr eller varer uden først at skulle give Kommissionen mulighed for at gennemføre kontrol med henblik på at verificere, at minimumskravene er overholdt.

(4) For at sætte Kommissionen i stand til at foretage en grundig vurdering af de foranstaltninger, en medlemsstat har truffet for at rette op på den manglende overholdelse, der har resulteret i den delvise inddragelse af udpegelsen, bør medlemsstaterne skulle meddele de pågældende foranstaltninger til Kommissionen. De bør kun gå videre med genudpegelsen, hvis Kommissionen vurderer, at de trufne foranstaltninger er tilstrækkelige til at rette op på den manglende overholdelse.

(5) Undtagelsen fra reglerne i forordning (EU) 2017/625 vedrørendeudpegelse af grænsekontrolsteder bør kun gælde, hvis genudpegelsen finder sted inden for to år efter datoen for den delvise inddragelse af udpegelsen. Hvis genudpegelsen finder sted mere end to år efter datoen for den delvise inddragelse, bør Kommissionen, for at kunne vurdere de ændringer, der har fundet sted på grænsekontrolstederne, fortsat have mulighed for at gennemføre kontrol med henblik på at verificere, at grænsekontrolstedet overholder minimumskravene.

(6) I henhold til forordning (EU) 2017/625 kan offentlig kontrol i visse tilfælde foretages på andre kontrolsteder end grænsekontrolsteder, idet forordningen foreskriver, at de pågældende kontrolsteder skal overholde minimumskravene og kravene vedrørende udpegelse af grænsekontrolsteder og inddragelse af udpegelsen. Nærværende forordnings regler om genudpegelse af grænsekontrolsteder bør derfor også gælde for andre kontrolsteder end grænsekontrolsteder.

(7) I henhold til forordning (EU) 2017/625 skal grænsekontrolsteder være placeret i umiddelbar nærhed af EU-indgangsstedet. For at muliggøre en effektiv tilrettelæggelse og gennemførelse af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter bør der imidlertid fastsættes regler, der specificerer, under hvilke særlige geografiske begrænsninger og på hvilke betingelser grænsekontrolsteder kan placeres i en anden afstand end i umiddelbar nærhed af EU-indgangsstedet. De geografiske begrænsninger bør være begrænsninger, der skyldes naturtrækkene og landskabets beskaffenhed ved indgangsstedet, og afstanden til indgangsstedet bør ikke overstige, hvad der er strengt nødvendigt for at overvinde de vanskeligheder, de geografiske begrænsninger giver. Derudover bør afstanden ikke udgøre en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller miljøet. Særlige geografiske begrænsninger bør omfatte begrænsninger, der vil kunne være ensbetydende med væsentlige transportbegrænsninger, som f.eks. højtliggende pas, hvor vejene er uegnede til flytning af dyr og varer, eller hvor flytningen af dem forsinkesvæsentligt.

(8) Grænsekontrolsteder for import af sendinger af uforarbejdede trækævler og savet og tilhugget træ opererer ofte under geografiske begrænsninger, der skyldes nogle medlemsstaters lange kyststrækninger eller lange grænser. Som følge af nævnte geografiske begrænsninger er de normalt kun operationelle, når de foretager offentlig kontrol. Der bør af samme grund fastsættes visse undtagelser fra minimumskravene til grænsekontrolsteder i artikel 64, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår udpegelse af dem. Med henblik på at sikre effektiviteten af den offentlige kontrol og andre officielle aktiviteter bør visse særlige betingelser ikke desto mindre skulle være opfyldt, når kontrollen/aktiviteterne udføres af et mobilt officielt kontrolteam under den kompetente myndighed for grænsekontrolstedet. Et mobilt officielt kontrolteam bør navnlig råde over et tilstrækkeligt stort personale med passende kvalifikationer og have adgang til det nødvendige udstyr på tidspunktet for gennemførelsen af den offentlige kontrol eller andre officielle aktiviteter.

(9) De regler, som Kommissionen skal fastsætte i henhold til artikel 62, stk. 3, artikel 64, stk. 2, og artikel 64, stk. 5, i forordning (EU) 2017/625, er tæt forbundne, idet de alle vedrører undtagelser fra visse krav, der gælder for grænsekontrolsteder. For at fremme en korrekt og generel anvendelse af de pågældende regler, som desuden bør anvendes fra samme dato, bør de fastsættes ved én enkelt retsakt.

(10) Eftersom de særlige beføjelser, Kommissionen tillægges ved forordning (EU) 2017/625, begynder at finde anvendelse fra den 14. december 2019, bør nærværende forordning også anvendes fra denne dato.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.03.2019
Anvendelsesdato i EU
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet