Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/630 av 16. februar 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til visse kategorier av varer unntatt fra offentlig kontroll ved grensekontrollstasjoner og endring av kommisjonsvedtak 2007/275/EF

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/630 of 16 February 2021 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards certain categories of goods exempted from official controls at border control posts and amending Commission Decision 2007/275/EC

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 9.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.6.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir utfyllende regler for hvilke sammensatte produkter som ikke trenger å kontrolleres ved en grensekontrollstasjon ved innførsel til EU/EØS fra en stat utenfor EU/EØS. Videre gir den regler for gjennomføring av kontrollen av slike sammensatte produkter ute i markedet, basert på en risikovurdering.

Unntaket fra kontroll ved en grensekontrollstasjon er knyttet til sammensatte produkter som er hyllestabile (sammensatte produkter som ikke trenger å transporteres eller lagres under kontrollerte temperaturer, og som ikke inneholder kjøtt, jf. artikkel 3). Videre vilkår er at de:

• oppfyller kravene i forordning (EU) 2019/625 artikkel 12(2)(c),

• meieriprodukter og egg i produktet oppfyller behandlingskravet i forordning (EU) 2020/692 artikkel 163a,

• identifiseres som ment til humant konsum, og

• er forsvarlig pakket/forseglet.

Forsendelsene med disse produktene skal også følges av en privat attest som bekrefter samsvar med reglene. En oversikt over hvilke sammensatte produkter som er unntatt fra kontroll, er listet opp i vedlegget til rettsakten, og samsvarer i hovedsak med dagens unntaksliste i vedtak 2007/275/EF.

Kontrollen av disse sammensatte produktene skal være risikobasert, og kan gjennomføres på bestemmelsesstedet, stedet for frigivelse ut i markedet eller hos virksomheten forsendelsen er sendt til.

Videre gjøres det en endring til vedtak 2007/275/EF, som gjennomfører dagens regler om kontroll av sammensatte produkter. Her oppheves reglene om unntak fra kontroll, ved at disse nå er gitt i denne rettsakten (forordning (EU) 2021/630).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vurderes gjennomført i den nye forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2021/632 om hvilke dyr og produkter mv. som må kontrolleres ved en grensekontrollstasjon ved innførsel til EU/EØS (positivlisten 2021).

Videre kreves det en endring av forskrift 26. juni 2008 nr. 726 om hvilke sammensatte produkter som skal gjennom offentlig kontroll ved en grensekontrollstasjon, som gjennomfører vedtak 2007/275/EF i norsk rett.

Mattilsynet har vurdert og besluttet å unnta rettsakten fra høring, jf. utredningsinstruksen pkt. 3-3.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes til ikke å medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet, da denne rettsakten bare stadfester og justerer en unntaksordning som allerede eksisterer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Flyttingen og presiseringen av unntaksreglene for sammensatte produkter som er hyllestabile og ikke inneholder kjøtt fremstår som fornuftig og nødvendige for å sikre en bedre og riktig gjennomføring av disse reglene.

Risikoen knyttet til disse produktene er vurdert som såpass lav at det ikke er nødvendig å fremstille disse til kontroll ved en grensekontrollstasjon. Listen over unntatte sammensatte produkter er en videreføring av dagens unntak og vil ikke medføre noen risiko.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av Europakommisjonen 16. februar 2021, og kunngjort i EUR-Lex 19. april 2021. Rettsakten trådte i kraft i EU 9. mai 2021.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
16.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.02.2021
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet