Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2218 av 22. desember 2020 om endring av beslutning 2011/163/EU om godkjenning av planer fremlagt av Storbritannia og dets kronbesittelser

Commission Implementing Decision (EU) 2020/2218 of 22 December 2020 amending the Annex to Decision 2011/163/EU as regards the approval of residue monitoring plans submitted by the United Kingdom and the Crown Dependencies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.1.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved artikel 29, stk. 1, første afsnit, i direktiv 96/23/EF kræves det, at tredjelande, hvorfra medlemsstaterne har tilladelse til at importere dyr og animalske produkter, der er omfattet af direktivet, forelægger overvågningsplaner for restkoncentrationer med de krævede garantier (»planerne«). Planerne bør som minimum dække de grupper af restkoncentrationer og stoffer, der er nævnt i bilag I til direktivet.

(2) Ved Kommissionens afgørelse 2011/163/EU godkendes de planer, der er forelagt af visse tredjelande vedrørende de dyr og animalske produkter, der er opført i bilaget til afgørelsen.

(3) Det Forenede Kongerige har givet de nødvendige garantier, der kræves i afgørelse 2011/163/EU, for at Det Forenede Kongerige og kronbesiddelserne Guernsey, Isle of Man og Jersey kan blive opført i bilaget til nævnte forordning efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (udtrædelsesaftalen), uden at det påvirker anvendelsen af EU-lovgivningen i forhold til Det Forenede Kongerige med hensyn til Nordirland, jf. artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland i udtrædelsesaftalen sammenholdt med protokollens bilag 2. Under hensyntagen til de garantier, som Det Forenede Kongerige har givet, bør dette tredjeland og kronbesiddelserne medtages i bilaget til afgørelse 2011/163/EU.

(4) Bilaget til afgørelse 2011/163/EU bør derfor ændres.

(5) Da overgangsperioden i udtrædelsesaftalen udløber den 31. december 2020, bør denne afgørelse finde anvendelse fra den 1. januar 2021.

(6) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.12.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021