Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 480/2013 av 24. mai 2013 om endring av forordning (EU) nr. 788/2012 når det gjelder perioden for analyse av enkelte plantevernmiddelrester på frivillig basis

Commission Implementing Regulation (EU) No 480/2013 of 24 May 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 788/2012 as regards the period of analysis of certain pesticides performed on a voluntary basis

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 08.04.2014. Norsk forskrift kunngjort 11.04.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.9.2013)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 788/2012 etablerer et koordinert flerårig felles kontrollprogram for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse for 2013, 2014 og 2015. Det angis en rekke kombinasjoner av stoffer og næringsmidler som skal analyseres og hvor mange prøver de enkelte medlemsland skal ta av hvert næringsmiddel. I henhold til kontrollprogrammet som gjelder for 2013, 2014 og 2015 skal det i 2013 foretas analyse av enkelte stoffer på frivillig basis. Dette gjelder de stoffene som nylig er tatt inn i kontrollprogrammet, eller stoffer som har svært vanskelig restdefinisjon, slik at de offisielle laboratorier skal få tid til å validere analysemetodene for disse stoffene. Forordning (EU) nr. 480/2013 forlenger tiden det er frivillig å analysere for visse stoffer i det koordinerte flerårige kontrollprogrammet til også å gjelde for 2014.

Dette gjelder for følgende stoffer: benfuracarb, carbosulfan, klorantraniliprole, cymoksanil, cyromasin, diethofencarb, diflubenzuron, diniconazole, dithianon, dodine, ethirimol, famoksadon, fenpyroksimat, flonicamid, flubendiamide, fluopyram, formetanat, formothion, isocarbofos, isofenfos-metyl, isoprocarb, mandipropamid, meptyldinocap, metobromuron, propoksur, prothiofos, pymetrosin, rotenon, spirodiclofen, spiromesifen, tetramethrin, triklorfon, carbendasim (og thiophanate-metyl uttrykt som carbendasim), klorobensilat, haloksyfop, maleic hydrasid.

Merknader
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 7. juli 2009 nr. 1533 om et felles koordinert overvåkningsprogram for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr. Siden rettsakten kun retter seg mot myndighetene, anser Mattilsynet det unødvendig å sende den på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten er en mindre endring av kontrollprogrammet for 2013-2015. Mattilsynet anser endringene som minimale og at rettsakten ikke får vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken analyse- og laboratoriearbeidet eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidlerog Spesialutvalget for matproduksjon, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten forlenger tiden det er frivillig å analysere for visse stoffer i det koordinerte flerårige kontrollprogrammet til å gjelde ut 2014. Den retter seg kun mot myndighetene. Forlengelsen gir Mattilsynet, og laboratoriene som utfører analysene for oss, bedre tid til å utvikle validerte analysemetoder for de nye stoffene.

Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.05.2013
Anvendelsesdato i EU
14.06.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.02.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
08.04.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.04.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.04.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.04.2014
Anvendes fra i Norge
08.04.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0480
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro