Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer: endringsbestemmelser for Kroatia

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 481/2013 av 24. mai 2013 som endrer gjennomføringsforordning (EU) nr. 788/2012 når det gjelder antallet prøver som skal tas og analyseres av Kroatia for for plantevernmiddel/produkt-kombinasjoner

Commission Regulation (EU) No 481/2013 of 24 May 2013 adapting Implementing Regulation (EU) No 788/2012 as regards the number of samples to be taken and analysed by Croatia for the pesticide/product combinations

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.10.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.11.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 788/2012 etablerer et koordinert flerårig felles kontrollprogram for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse for 2013, 2014 og 2015. Det angis en rekke kombinasjoner av stoffer og næringsmidler som skal analyseres og hvor mange prøver de enkelte medlemsland skal ta av hvert næringsmiddel.

Kroatia er med virkning fra 1. januar 2014 oppført som medlemsland på tabell II i forordning (EU) nr. 788/2012. Denne tabellen viser minimum antall prøver som hvert av medlemslandene må ta av hvert produkt/stoff ved bruk av «single residue» eller «multi residue» analyser som del av koordinert felles flerårig kontrollprogram for rester av plantevernmidler.

Merknader
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 7. juli 2009 nr. 1533 om et felles koordinert overvåkningsprogram for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr. Siden rettsakten kun retter seg mot myndighetene, anser Mattilsynet det unødvendig å sende den på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten er en mindre endring av kontrollprogrammet for 2013-2015. Mattilsynet anser endringene som minimale og at rettsakten;

• Ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for hverken analyse- og laboratoriearbeidet eller Mattilsynet.

• Ikke får vesentlige administrative konsekvenser for hverken Mattilsynet eller analyse- og laboratoriearbeidet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Denne rettsakten retter seg kun mot myndighetene i Kroatia. Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen har ingen direkte konsekvenser for norske myndigheter, privatpersoner eller virksomheter. Det vurderes derfor som unødvendig å sende denne på høring eller å informere spesielt om dette på Mattilsynets internettsider. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten er del av Kroatia-pakken som det ikke er utstedt/returnert standardark på.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.05.2013
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 27, 26.4.2018, p. 89-89
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-komitevedtaket trer i kraft når avtalen om utvidelsen av EØS med Kroatia er ratifisert

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.09.2014
Anvendes fra i Norge
17.09.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0481
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro