Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023): endringsbestemmelser om antall prøver som følge av brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2014 av 11. desember 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/585 med hensyn til antall prøver som må tas ut og analyseres av hver medlemsstat som følge av Det forente kongerikes uttreden av Den europeiske Union og Det europeiske atomenergifellesskap

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2041 of 11 December 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2020/585 as regards the number of samples to be taken and analysed by each Member State in view of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union and the European Atomic Energy Communit

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.8.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.4.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer forordning (EU) nr. 2020/585. Kontrollprogrammet lister en rekke kombinasjoner av stoffer og produkter som skal kontrolleres. I vedlegg 2 i forordningen angis minimumskrav til antall prøver hvert medlemsland må kontrollere av hvert produkt.

Regelverksendringen gjelder en justering og omfordeling av minimum antall prøver i EU koordinert kontrollprogram for rester av plantevernmidler mellom medlemsland i forbindelse med BREXIT. Fra 1.1.2021 tas Storbritannias prøver vekk og det er derfor vurdert om andre land må ta flere prøver for å opprettholde samme signifikante analysenivå. Minimum antallet prøver på 12 av hvert produkt opprettholdes. Land som er omtrent like store som Norge (f.eks Danmark og Finland) og mindre land har fortsatt krav om 12 prøver av hvert produkt. Storbritannia (representert ved Nord-Irland) skal ta 12 prøver av hvert produkt.

Norge har felles regelverk med EU for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer og Plantevernmiddelrestforordningen (forordning 396/2005) krever deltakelse i felles kontrollprogram. Flerårig koordinert kontrollprogram fastsettes av EU Kommisjonen, men EFSA (European Food Safety Authority) har bidratt med faglige vurderinger. Mattilsynet oppfyller EUs krav om felles flerårig kontrollprogram som del av det årlige overvåkings- og kontrollprogram for rester av plantevernmiddelrester i næringsmidler. Store EU medlemsland må kontrollere et høyere antall prøver av hvert produkt, men Norge vil ved foreslått tilpasningstekst forplikte seg til å analysere samme minimumsantall prøver som et flertall av EU-landene. Norge bidrar ved å delta i kontrollprogrammet med dokumentasjon til EFSA som gir grunnlag for å vurdere innholdet av plantevernmiddelrester i næringsmidlene som det spises mye av.

Regelverksforordningen endrer ikke krav til antall prøver for land på størrelse med Norge.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Fastsettelse av rettsakten vil påvirke forskrift som fastsetter felles koordinert kontrollprogram for 2021, 2022 og 2023 for rester av plantevernmidler i næringsmidler og implementerer forordning 2020/585 fordi vedlegget til denne endres.

Forordning 2020/585 er ikke fastsatt i Norge enda og det vil være mest hensiktsmessig om disse forordningene fastsettes samtidig. Endringene gjelder i EU fra 1.1.2020. Forordningene 2020/2041 for å slippe endringsforskrift grunnet endring i vedlegg II i forordning 2020/585 i forbindelse med BREXITog 2020/585 bør implementeres i norsk regelverk samtidig og så raskt som mulig siden rettsakten gjelder fra 1. januar 2021 i EU.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke medføre noen endringer i krav til minimum prøveantall for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert hos Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Norge ikke er oppført på oversikten i forordningens vedlegg II over hvor mange prøver hvert EUs medlemsland minimum skal ta av det enkelte næringsmiddel. Norge har derfor utformet en tilpasningstekst som viser antall prøver Norge som et minimum må analysere. Det er naturlig at Norge har samme minimumskrav som EU-land som er omtrent like store, hvilket vil si et krav om 12 prøver av hvert produkt. I EU er 12 prøver per produkt også minimum antall prøver selv de minst folkerike landene må analysere for.

Norge har i tilpasningstekst til 2020/585 forpliktet oss til å ta prøver av minimum må ta 12 og 12 prøver av hvert vareslag som inngår i EU koordinert program hvert år. For Norge vil derfor ikke endringsforordningen til 2020/585 innebære noen endringer i krav om minimum antall prøver.

Rettsakten retter seg kun mot myndighetene i form av krav til Mattilsynets gjennomføring av kontrollprogram, og det er derfor vurdert å ikke være nødvendig å gjennomføre høring av denne rettsakten.

Andre opplysninger
Mattilsynet foreslår følgende tilpasningstekst til rettsakten (knyttet til tabell i vedlegg 2):

«The provisions of the Regulation shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaption: In annex II the following shall be added:

Minimum number of samples for Norway:

NO

12

Status
ettsakten er fastsatt i EU og under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.12.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.08.2021
Anvendes fra i Norge
23.08.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R2041
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro