Kontrolltiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Ungarn

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/274/EU av 7. juni 2013 som endrer vedtak 2008/855/EF når det gjelder dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Ungarn

Commission Implementing Decision 2013/274/EU of 7 June 2013 amending Decision 2008/855/EC as regards animal health control measures relating to classical swine fever in Hungary

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.8.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.8.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2013/274/EU gjør endringer i kommisjonsvedtak 2008/855/EF som fastsetter særskilte beskyttelsestiltak for å bekjempe klassisk svinepest i medlemsstater eller områder i medlemsstater innenfor EØS-området.

Distriktet Pest i Ungarn står oppført på listen over områder som er underlagt restriksjoner og tiltak for å bekjempe klassisk svinepest i kommisjonsvedtak 2008/855/EF. Ungarn har informert kommisjonen om at de nå har lyktes i å utrydde klassisk svinepest i dette området. Dermed er hele Ungarn fri for sykdommen. På denne bakgrunn tas opplysningene om Ungarn og Pest ut av listen.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS.

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser ettersom import av kjøtt til Norge fra de berørte områder forekommer svært sjelden.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 18. juni 2013 om endring i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.06.2013
Anvendelsesdato i EU
01.07.2013
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.06.2013
Anvendes fra i Norge
18.06.2013