Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser om omregningskurs

Tittel

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. H7 av 25. juni 2015 som reviderer beslutning nr. H3 om den dato som det skal tas hensyn til ved fastsettelse av omregningskursen som referert til i artikkel 90 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009

Decision No H7 of 25 June 2015 on the revision of the Decision No H3 concerning the date to be taken into consideration for determining the rates of conversion referred to in Article 90 of Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.3.2017)

Sammendrag av innhold
Beslutning nr. H7 av 25, juni 2015 gjelder fastsettelse av den dato som det skal tas hensyn til ved fastsettelse av omregningskursen som skal brukes ved beregning av visse ytelser og avgifter. Beslutningen er fattet med hjemmel i forordning 883/2004 artikkel 72 bokstav a og forordning 987/2009 artikkel 90. Beslutningen er en revisjon av beslutning nr. H3 av 15. oktober 2009.

Beslutning nr. H7 gjør noen små endringer i enkelte formuleringer, noe som ikke får betydning for innholdet, men som gjør at språkbruken blir konsistent. Videre er ordlyden i paragraf 6 endret. Bestemmelsen regulerer hvilken dato som skal legges til grunn for å bestemme omregningskursen som skal anvendes mellom to land i tilbakeførings- eller tilbakekrevingsprosdyrer. Ordlyden, slik den var i beslutning nr. H3, medførte fortolkningsmessige vanskeligheter, noe som igjen har medført at medlemslandene har anvendt bestemmelsen ulikt.

Merknader
Beslutningen ble vedtatt av Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger 15. juni 2015 med hjemmel i forordning forordning 883/2004 artikkel 72 bokstav a om administrative spørsmål og tolkningsspørsmål og forordning 987/2009 artikkel 90. Beslutningen vil ikke kreve endringer i norsk rett. Teksten er ifølge Kommisjonen relevant for EØS og EU/Sveits-avtalene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av SU Trygd uten at det har fremkommet merknader. SU Trygd har konkludert med at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten gjelder administrative spørsmål og gjør endringer i de formuleringene som er brukt i den tidligere rettsakten, beslutning nr. H3. Dette skal bidra til en mer konsistent språkbruk og klarere regler når det skal fastsettes vekslingskurs mellom to valutaer. Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Status
EØS-komitéen vedtok innlemmelse av AC-beslutning nr. H7 i EØS-avtalen ved beslutning nr. 34/2017 av 3. februar 2017 som trådte i kraft 4. februar 2017. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Gjennomføring av disse rettsaktene skal ikke notifiseres til ESA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.06.2015
Anvendelsesdato i EU
02.03.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 813-813
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.01.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D0211(06)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro