Koordinering av trygdeordninger: midlertidige praktiske ordninger for samarbeid og utveksling av opplysninger

Tittel

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. E7 av 27. juni 2019 om praktiske regler for samarbeid og datautveksling til systemet for elektronisk utveksling av trygdeopplysninger (EESSI) er gjennomført i sin helhet i medlemsstatene

Administrative Commission for the coordination of social security systems Decision No E7 of 27 June 2019 concerning practical arrangements for cooperation and data exchange until the Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) is fully implemented in Member States

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.5.2020)

Sammendrag av innhold
Det følger av artikkel 4 nr. 2 i gjennomføringsforordningen (EF) nr. 987/2009 til forordning (EF) nr. 883/2004 at informasjonsutveksling mellom medlemslandene skal gjøres elektronisk i et felles system som kan garantere sikker behandling av dataene. Denne nødvendige fellesskapsstrukturen, Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) er utviklet av Kommisjonen.

Artikkel 95 i forordning 987/2009 fastsetter at all utveksling av opplysninger mellom medlemsstatene skal skje elektronisk etter en overgangsperiode, og papirblankettene vil i stor grad bli borte. Bare såkalte portable papirblanketter som den enkelte trenger å ha med seg, skal fortsatt utstedes (herunder A1, tidligere E 101).

Overgangsperioden skulle opprinnelig utløpe 24 måneder fra ikrafttredelsen av forordning 883/2004 og 987/2009, dvs. 1. mai 2012. Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger (AC) hadde imidlertid myndighet til å avtale en passende forlengelse dersom EESSI ble vesentlig forsinket i forhold til ikrafttredelsen av gjennomføringsforordningen. Ettersom det har vært store forsinkelser i arbeidet med å utvikle EESSI, ble fristen først utsatt til 1. mai 2014 ved ACs beslutning nr. E3 om overgangsperioden fastsatt i artikkel 95. Det har i perioden etter at denne beslutningen ble fattet, vist seg at EESSI var ytterligere forsinket. AC vedtok derfor, i beslutning E4 om praktiske spørsmål i forbindelse med overgangsperioden for elektronisk utveksling av data på trygdeområdet, at overgangsperioden skulle forlenges slik at overgangsperioden på 2 år først løper fra det tidspunkt da AC bekrefter at det sentrale EESSI-systemet er utviklet, testet og satt i produksjon, slik at medlemsstatene kan begynne sitt arbeid med integrasjon mot systemet. Beslutning E5 om overgangsperiode for implementering av EESSI ga bestemmelser om praktisk tilrettelegging for overgangsperoden. På AC møtet i juni 2017 ble man enige om at EESSI-systemet var "fit for purpose", og toårs-perioden som fremgikk av beslutning E4 begynte å løpe fra 3. juli 2017. For å sikre en ryddig og effentiv produksjon, og for å ta hensyn til de forsinkelsene som har vært i EESSI prosjektet, og at alle insitusjonene ikke ville bli fullt ut i stand til å utveksle meldinger i EESSI fra 3. juli 2019, har det vært nødvendig å fastsette midlertidige, praktiske ordninger for datautveksling i påvente av at EESSI er fullt ut implementert i alle medlemslandene og i det sentrale EESSI-systemet. Dette gjøres i beslutning nr. E7.

Overgangsperioden utløp 3. juli 2019, og etter dette skal overføring av data mellom institusjonene gjøre elektronisk gjennom EESSI-systemet basert på såkalte strukturerte elektroniske dokumenter (SED) i relevante "business use cases", saksbehandlingstilfeller, (BUC). Uavhengig av dette, for å sørge for kontinuitet i utvekslingen og for å trygge rettighetene til personer som er omfattet av forordningen, kan medlemsland som ikke er klare til å utveksle elektronisk i en BUC fortsette å utveksle data på papirblanketter. Dette gjelder selv om blanketten er basert på et utdatert format, innhold eller struktur, frem til antall medlemsland som er klare for å utveksle eletronisk for den aktuelle BUCen når en terskel på 80 prosent. Dersom andre format enn SED benyttes, og disse ikke inneholder informasjon som er obligatorisk i SEDene, skal medlenmslandet som trenger denne informasjonen be om den fra medlemslandet som har utstedt den utdaterte blanketten.

Medlemslandene skal utelukkende benytte EESSI i sin utveksling med andre medlemsland senest seks måneder etter at terskelen på 80 prosent er nådd. Fra dette tidspunktet er det ikke lenger anledning til å utveksle informasjon utenfor EESSI. Medlemslandene som ikke er "EESSI-klare" for noen BUCer skal tilrettelegge på nasjonalt nivå slik at de blir i stand til å sende og motta alle data for de aktuelle BUCene til og fra andre medlemsland gjennom EESSI-systemet. Uavhengig av dette kan imidlertid to eller flere medlemsland avtale at nødvendig utveksling av informasjon for behandling av store mengder meldinger, for eksempel i forbindelse med refusjon av utgifter til helsetjenester, yrkesskade og yrkessykdommer eller arbeidsløshetsytelser, kan fortsette i andre formater enn EESSI til medlemslandene som tar del i den bilaterale utvekslingen er EESSI-klare.

Medlemsland som ikke er i stand til å oppfylle disse forpliktelsene skal, innen oktober 2019, ha utarbeidet og underrettet AC om forpliktende planer for nasjonal implementering og hovedmilepæler for å bli EESSI-klare for alle BUCer så fort som mulig. De skal videre sørge for å gi AC kvartalsvise statusrapporter frem til landene blir EESSI-klare for alle BUCer.

Å være EESSI-klar for en spesifikk BUC, betyr at det aktuelle medlemslandet både kan sende og motta alle meldinger i denne BUCen til og fra andre medlemsland. I tilfelle en BUC ikke er dekket av lovgivningen i et medlemssland, vil det å være EESSI-klar bare referere seg til å motta meldinger i den aktuelle BUCen. Dette gjelder også i tilfeller der mer enn to medlemsland deltar i BUCen.

Når to medlemsland er EESSI-klare for en BUC, skal utveksling av informasjon mellom dem gjøres i EESSI for all utveksling som dekkes av denne BUCen. Dette gjelder ikke dersom eksepsjonelle og objektivt berettigede situasjoner, blant annet å sikre kontinuitet i tilfelle feil i det tekniske systemet oppstår, eller dersom det er inngått bilaterale avtaler om for eksempel felles testing, opplæring etc.

Når det gjelder multilaterale BUCer, dvs. BUCer der mer enn to medlemsland deltar i utvekslingen, skal utvekslingen i EESSI bare begynne når medlemslandene som deltar i utvekslingen har erklært seg EESSI-klare for den spesielle BUCen.

Medlemlandene skal underrette AC minst 30 dager før de blir EESSI-klare i en spesifikk BUC. Informasjon om hvilke BUCer medlemslandene er EESSI-klare for, skal gjøre tilgjenglig for de nasjonale institusjonene jevnlig (minst en gang i måneden) og skal reflekteres i ESSI-institusjonsoversikten.

AC skal overvåke fremgangen medlemstatene gjør frem til alle medlemslandene er EESSI-klare for alle BUCer. Det skal gjennomføres en statusgjennomgang minst hver sjette måned og resultatene fra disse skal offentliggjøres. Informasjonsutveksling som ble påbegynt utenfor EESSI før 3. juli 2019 kan fullføres utenfor EESSI. Alternative ordninger kan avtales bilateralt mellom medlemsland eller etter enighet i AC dersom det er nødvendig.

Merknader
Beslutningen ble vedtatt av Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger 27. juni 2019 med hjemmel i forordning 883/2004 artikkel 72 bokstav a om administrative spørsmål og tolkningsspørsmål og forordning 987/2009, og trådte i kraft i EU 3. juli 2019. Beslutningen gir kun praktiske retningslinjer for informasjonsutveksling, og krever ikke endringer i norsk rett. Teksten er ifølge Kommisjonen relevant for EØS og EU/Sveits-avtalene. Beslutninger fattet av Den adminstrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta i betraktning", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet vesentlige merknader. SU Trygd har konkludert med at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Status
Rettsakten er for tiden til vurdering i EFTA/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.06.2019
Anvendelsesdato i EU
03.07.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
26.08.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D0306(01)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro