Koordinering av trygdeordninger: sammensetning og arbeidsmåte for Den tekniske kommisjon for databehandling

Tittel

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. H8 av 17. desember 2015 (oppdatert med mindre tekniske endringer 9. mars 2016) om virksomheten til og sammensetningen av Den tekniske kommisjon for databehandling under Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger

Decision No H8 of 17 December 2015 (updated with minor technical clarifications on 9 March 2016) concerning the methods of operation and the composition of the Technical Commission for Data Processing of the Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.4.2019)

Sammendrag av innhold
Beslutning nr. H8 av 17. desember 2015 gjelder spørsmål i forbindelse med sammensetning og arbeidsmåte for TC (Den tekniske kommisjon for databehandling). Den ble vedtatt 17. desember 2015 og ble oppdatert med enkelte tekniske klargjøringer 9. mars 2016. Den fikk anvendelse i EU fra 20. juli 2016. Beslutningen erstatter beslutning nr. H2 av 12. juni 2009.

Beslutning nr. H8 endrer rekkefølgen på en del av bestemmelsene i beslutning nr. H2. I tillegg er bestemmelsene som tidligere var fastsatt i et vedlegg til beslutning nr. H2, tatt inn i selve beslutningen. Disse endringene får ikke betydning for innholdet, men gjør beslutningen mer leservennlig.

Videre er det tilføyd enkelte bestemmelser samt at det er gjort presiseringer i enkelte bestemmelser.

I artikkel 2 nr. 3 er det tatt inn en bestemmelse om at hver delegasjon ikke skal bestå av mer enn 4 personer.

I artikkel 9, som inneholder bestemmelser om agendaen for møtene i TC, er det presisert at en foreløpig agenda skal sendes ut minst 15 arbeidsdager før møtet, og at en revidert versjon skal sendes ut senest 5 arbeidsdager før møtet. I den tidligere beslutningen skulle den foreløpige agendaen sendes ut minst 10 dager før møtet. I tillegg er det tatt inn en bestemmelse om at dokumenter som gjelder punkter på agendaen som skal godkjennes i møtet, skal gjøres tilgjengelige senest 10 arbeidsdager før møtet.

I artikkel 10 er det tatt inn nye bestemmelser om referatene fra møtet. Disse skal godkjennes av TC, og den engelske versjonen skal sendes ut senest 1 måned før neste møte i TC. Oversettelser til øvrige språk gjøres tilgjengelige så snart som mulig etter at alle endringer er innarbeidet i den engelske versjonen. Medlemmene i TC kan utsette endelig godkjennelse av referatet til de har mottatt oversettelse til sitt eget språk.

Av artikkel 11 nr. 1 fremgår at TC skal rapportere skriftlig til Den administrative kommisjon om sine aktiviteter og det de har oppnådd etter hvert møte. Dette er en endring fra tidligere beslutning, der det fremgikk at TC skulle rapportere til AC på årlig basis.

Av artikkel 13 fremgår at rapporter, grunngitte uttalelser, agenda og andre dokumenter som støtter aktiviteten i TC, vil bli utarbeidet på engelsk.

I artikkel 14 gis TC muligheten til selv å presisere og spesifisere sine prosedyrer ytterligere. Dette krever enstemmighet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen ble vedtatt av Den administrative kommisjon 17. desember 2015 med hjemmel i forordning (EF) 883/2004 artikkel 72 og artikkel 73, og oppdatert med enkelte tekniske endringer 9. mars 2016. Beslutningen vil ikke kreve endringer i norsk rett. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader. Rettsaketen er funnet EØS-relevant og akseptabel,

Vurdering
Rettakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Status
EØS-komiteen vedtok innlemmelse av AC-beslutning nr. H8 i EØS-avtalen ved beslutning nr. 77/2019 av 29. mars 2019 som trådte i kraft 30. mars 2019. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Gjennomføring av disse rettsaktene skal ikke notifiseres til ESA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2015
Anvendelsesdato i EU
09.09.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.09.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D0720(01)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro