Korrekt gjennomføring av flaggstatskrav

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/21/EF av 23. april 2009 om oppfyllelse av flaggstatenes forpliktelser

Directive 2009/21/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on compliance with flag State requirements
Del av:

Siste nytt

Konsekvensanalyse for planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 9.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 20.11.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Klikk på lenken til "Pakke:" (over) for en samlet oversikt over faktaark på nettstedet Europalov knyttet til den lovgivende pakken som denne saken tilhører.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.10.2013)
Direktiveter inngår i den såkalt "tredje sjøsikkerhetspakken" fra Kommisjonen i 2005 (COM(2005)586) endret ved COD 2005/0236). Direktivet retter seg mot flaggstatenes oppfølging av delegert sertifikatarbeid til godkjente kontrollorgan (Recognised organisation/RO). Rettsakten avviker i stor grad fra det opprinnelige forslaget, og er blitt vesentlig forenklet ved å pålegge medlemsstatene å underlegge seg IMO s (International Maritime Organisation) revisjonssystem for flaggstater hvert 7. år, IMO Res. A.974 (24). Denne resolusjonen er i dag ikke bindende for flaggstater internasjonalt. Ved dette direktivet gjøres IMO-revisjonen obligatorisk for EUs medlemsstater (MS), og gjennom inkludering i EØS-avtalen blir IMO-revisjonen bindende for EFTA-statene. Direktivets krav om IMO-revisjon skal oppheves når IMO Model Audit Scheme er blitt internasjonalt bindende. Dette for å unngå dobbeltregulering i EU og IMO. Det følger av direktivets artikkel 8 at medlemsstatene skal innføre og vedlikeholde et kvalitetsledelsessystem ("quality management system") for de operasjonelle delene av flaggstatsadministrasjonen("operational parts"), ved sertifisering av denne delen av administrasjonen i henhold til internasjonalt anerkjent standard.

Vurdering
Direktivets artikkel 7 pålegger medlemsstatene å underlegge seg IMOs revisjonssystem for flaggstater hvert 7. år. Revisjonssystemet er inntatt i IMO Res. A.974(24) og Res. A.973(24). Disse instrumentene er ikke bindende for flaggstater internasjonalt. Gjennom direktivet gjøres likevel revisjonssystemet obligatorisk for EUs MS. Kravet i direktivet er avgrenset til at MS skal sørge for at IMO mottar en søknad om flaggstatskontroll. En MS som gjør det som er nødvendig for at en revisjon kan finne sted, har følgelig oppfylt bestemmelsen i artikkel 7.

Direktivet retter seg mot flaggstaten og vurderes derfor i utgangspunktet som en rettsakt av administrativ karakter.

Direktivet er gjennomført i norsk rett i forskrift 15. juni 1987 nr. 506 om besiktelse for utstedelse av sertifikater til passasjer, lasteskip og lektere, om andre besiktelser mv.

Videre er direktivet gjennomført ved følgende administrative tiltak:

Prosedyre for melding til skipsregistrene ved mottak om begjæring om inspeksjon av nybygg og innført skip.

Prosedyre for behandling og oppfølging ved tilbakeholdelse av norske skip.

Prosedyre for registrering og oppfølging av ulykker.

Videre er direktivet gjennomført ved at Sjøfartsdirektoratet er sertifisert etter ISO 9001:2008.

Status
Direktivet ble formelt vedtatt den 23. april 2009, og direktivet er gjort til en del av EØS-avtalen vedlegg XIII 55d.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.11.2005
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.04.2009
Gjennomføringsfrist i EU
17.06.2011
Anvendelsesdato i EU
17.06.2011
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 52-55
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.05.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0021
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro