Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 2-kloro-p-fenylenediamin og sulfat- og dihydrokloridsalter

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

(Draft) Commission Regulation amending Annex II to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.1.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Stoffet 2-Chloro-p-Phenylenediamine samt sulfat- og dihydrochloridsalte heraf anvendes i formuleringer til farvning af øjenbryn og øjenvipper i en koncentration på højst 4,6 %. Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (VKF) fastslog i sin udtalelse af 19. september 2013 (i det følgende benævnt "VKF's udtalelse"), at der ikke kunne udledes en tilstrækkelig sikkerhedsmargin for anvendelse af 2-Chloro-p-Phenylenediamine i oxidative hårfarveformuleringer til øjenbryn og øjenvipper i en koncentration på højst 4,6 %. VKF fastslog endvidere, at det ikke var muligt at drage en konklusion vedrørende det genotoksiske potentiale af 2-Chloro-p-Phenylenediamine på grundlag af de tilgængelige data og i mangel af en egnet in vivo-test for induktion af genmutation. VKF betragtede derfor ikke anvendelsen af 2-Chloro-p-Phenylenediamine som sikker for forbrugerne. VKF har efterfølgende præciseret, at den mener, at sulfat- og dihydrochloridsalte af 2-Chloro-p-Phenylenediamine bør håndteres med samme forsigtighed som 2-Chloro-p-Phenylenediamine, indtil det er bevist, at de er sikre, fordi de har samme kernestruktur, herunder samme genotoksiske potentiale, som 2-Chloro-p-Phenylenediamine. Endvidere har VKF præciseret, at anvendelsesområdet for VKF's udtalelse og konklusionen heri kan udvides til også at omfatte hovedhår .

(2) I lyset af VKF's udtalelse og VKF's efterfølgende præcisering er anvendelsen af 2-Chloro-p-Phenylenediamine samt sulfat- og dihydrochloridsalte heraf i produkter til farvning af øjenbryn og øjenvipper forbundet med en potentiel risiko for menneskers sundhed. Med hensyn til produkter til farvning af hovedhår er eksponeringen for stoffet endnu højere, da disse produkter anvendes på en større overflade af kroppen. På det grundlag, og i lyset af VKF's præcisering, er anvendelsen af 2-Chloro-p-Phenylenediamine samt sulfat- og dihydrochloridsalte heraf i produkter til farvning af hovedhår ligeledes forbundet med en potentiel risiko for menneskers sundhed. 2-Chloro-p-Phenylenediamine samt sulfat- og dihydrochloridsalte heraf bør derfor forbydes i hårfarveprodukter, herunder produkter til farvning af øjenbryn, og i produkter til farvning af øjenvipper og tilføjes til listen over forbudte stoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009.

(3) Der bør fastsættes rimelige tidsfrister, således at industrien kan tilpasse sig til det nye forbud. Ved fastsættelse af længden af disse frister bør de erhvervsdrivendes interesser vejes op imod de specifikke sundhedsrisikofaktorer, der er blevet identificeret.

(4) Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor ændres.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
10.12.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet