Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om dietylenglykol-monoetyleter (DEGEE)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/314 av 4. mars 2016 om endring i vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

Commission Regulation (EU) 2016/314 of 4 March 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.6.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen), ved at DEGEE blir oppført i vedlegg III – stoffer tillatt med visse bruksbegrensninger.

Bakgrunn:

Dietylenglykol-monoetyleter ( DEGEE, med INCI betegnelsen ethoxydiglycol) benyttes som løsemiddel i enkelte kosmetiske produkter, men er tidligere ikke regulert i kosmetikkforordningen.

SCCS har i sin siste vurdering av stoffet konkludert med følgende:
1. DEGEE er trygt opp til en maksimal konsentrasjon på hhv 7 % i oksidative hårfargeprodukter, 5 % i ikke-oksidative hårfargeprodukter, og 10% i andre kosmetiske produkter som vaskes av fra huden (såkalt "rinse-off").
2. Bruk av DEGEE er trygt opp til en maksimal konsentrasjon på 2,6 % i non-spray produkter og i følgende sprayprodukter: parfyme, hårspray, antiperspiranter og deodoranter.
3. DEGEE er ikke blitt vurdert av SCCS i produkter som brukes i munnhulen eller i/rundt øynene. Slik bruk kan derfor, på det nåværende tidspunktet, ikke anses som trygt.
4. Etylenglykol forekommer som urenhet i DEGEE løsninger, og bør ikke overskride en konsentrasjon på 0,1 % pga. etylenglykols helseskadelige effekter.

Nærmere om endringene:

• Kommisjonen anser i lys av SCCS`s risikovurdering at det er en risiko ved ikke å regulere DEGEE.
• DEGEE føres opp på kosmetikkforordningens/forskriftens vedlegg III - "stoffer med bruksbegrensninger" med de bruksbegrensninger som fremgår ovenfor.
• Etylenglykol må ikke overskride en konsentrasjon på 0.1 %

Overgangsperiode: For å gi industrien mulighet til å tilpasse sine produkter, gis det en overgangstid frem til 25. mars 2017 for å tilpasse nye produkter til kravene samt for å trekke tilbake produkter som allerede er i sirkulasjon.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen krever endring i forskrift 8. april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

- Administrative konsekvenser
Forordningen medfører en mindre endring av kosmetikkforskriften (vedlegg III) og er ikke forventet å medføre administrative konsekvenser for norsk næringsliv eller forvaltning.

- Økonomiske konsekvenser for norsk næringsliv
Gjennomføring av endringsforskriften antas ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. EU-kommisjonens forslag til ny regulering av DEGEE bygger på SCCSs risikovurdering og er utarbeidet i samråd med arbeidsgruppen for kosmetikk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.03.2016
Anvendelsesdato i EU
25.03.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 29.11.2018, p. 225-227
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.06.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.06.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.06.2016
Anvendes fra i Norge
06.06.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0314
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro