Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/680 av 30. april 2019 om endring av vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

Commission Regulation (EU) 2019/680 of 30 April 2019 amending Annex VI to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.5.2019)

Rettsakten endrer vedlegg VI i forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen).

Sammendrag av innhold
Fenylen-bisdifenyltriazin (Phenylene-bis-diphenyltriazine, UV-filter S86) presenteres som et nytt og innovativt UV-filter som ikke er tidligere regulert i kosmetikkforordningen. EU`s vitenskapskomite for forbrukersikkerhet (SCCS) fant i sin sikkerhetsvurdering 30. juli 2018 at fenylen-bis-difenyltriazin kan brukes trygt som UV-filter i solbeskyttelsesprodukter opp til en konsentrasjon på 5 %, men at bruken bare er trygg i produkter som anvendes på huden og ikke i produkter som kan medføre eksponering via innånding.

Nærmere om endringene:
På basis av SCCS opinion (30. juli 2018) foreslår KOM at fenylen-bisdifenyltriazin godkjennes som UV- filter i kosmetiske produkter opp til en maksimal konsentrasjon på 5 %, med unntak av anvendelser som kan forårsake eksponering av lungene ved innånding.

Vedlegg VI i kosmetikkforskriften må endres i henhold til dette. Endringene skjer umiddelbart etter at rettsakten trer i kraft - dvs 20 dager etter publisering i Official Journal.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen krever endring i forskrift 8. april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen medfører en mindre endring av vedlegg VI i kosmetikkforskriften og er ikke forventet å medføre administrative konsekvenser for norsk næringsliv eller forvaltning.

EU kommisjonens forslag til regulering av fenylen-bis-difenyltriazin (UV-filter S86) bygger på SCCS`risikovurderinger og er utarbeidet i samråd med arbeidsgruppen for kosmetikk, der også bransjen deltar.

-Virksomhetene

For UV- filtre inneholder kosmetikkforordningen en såkalt positivliste (vedlegg VI) - dvs kun stoffer oppført i denne listen tillates brukt til dette formålet. Ved at UV - filter S86 nå tas inn på positivlisten, får næringen et større utvalg av nyttige ingredienser. At det godkjennes nye, trygge stoffer er derfor positivt for næringen og er ikke antatt å gi noen negative økonomiske konsekvenser.

-Forbrukerne

At stoffene nå er vurdert av SCCS gir forbrukerne en ekstra trygghet om at stoffene som benyttes er trygge i bruk.

-Mattilsynet

Tilsyn med innhold i kosmetiske produkter inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS - relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.04.2019
Anvendelsesdato i EU
22.05.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet