Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 344/2013 av 4. april 2013 om endring av vedlegg II, III, V og VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

Commission Regulation (EU) No 344/2013 of 4 April 2013 amending Annexes II,III, V and VI to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.12.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.12.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer følgende vedlegg i forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen): II (forbudslisten), III (stoffer med bruksbegrensninger), V (positivliste for konserveringsmiddel) og VI (positivliste for UV-filter). Forordningen gjennomfører en teknisk oppdatering for å sikre at vedleggene til den nye kosmetikkforordningen (EF) nr. 1223/2009 er ajourført med vedleggene til det tidligere kosmetikkdirektivet (76/768/EØF).

Bakgrunnen er som følger: Ny kosmetikkforordning ble vedtatt 5. februar 2008, men trer i hovedsak i kraft 11. juli 2013. Forordningens vedlegg er ikke forandret eller oppdatert etter dette. Vedleggene til kosmetikkdirektivet, som er gjeldende frem til 11. juni 2013, har derimot blitt endret flere ganger. Dette medfører at kosmetikkforordningen ikke er oppdatert i henhold til den tekniske og vitenskapelige utvikling og at det gamle kosmetikkdirektivet per dags dato har mer oppdaterte vedlegg enn den nye kosmetikkforordningen.

For å oppdatere kosmetikkforordningens vedlegg til utviklingen som har skjedd siden kosmetikkforordningen ble vedtatt i 2008, gjør denne endringsforordningen (EU) nr. 344/2013 at endringene i kosmetikkdirektivets vedlegg nå overføres til den nye kosmetikkforordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Forordningen krever endring i generell forskrift 8. april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Administrative konsekvenser:
Forordningen er en videreføring av allerede eksisterende regulering og gjennomføringen vil derfor ikke medføre administrative konsekvenser, verken for norsk næringsliv eller forvaltning.

Økonomiske konsekvenser for norsk næringsliv:
Virksomhetene må forholde seg til de reguleringer i form av forbud og begrensninger som til en hver tid er oppgitt i kosmetikkdirektivets vedlegg. Forslagene som nå vurderes er en videreføring av en allerede eksisterende praksis og gjennomføringen vil derfor ikke medføre økonomiske konsekvenser for næringen. Oppføring av INCI-nomenklatur i forordningens vedlegg vil kunne gjøre det lettere å identifisere stoffer og deres tilhørende bestemmelser. Dette vil kunne forenkle forståelsen av forordningens stofflister og således være til hjelp for industrien.

Økonomiske konsekvenser for forvaltningen/tilsynet:
Ingen. Dette er kun en videreføring av allerede eksisterende reguleringer og inngår som en del av tilsynets ordinære oppgaver. At enkelte stoffer oppgis med internasjonalt anerkjent nomenklatur, vil kunne forenkle tilsynets arbeid med å identifisere stoffer på ingredienslisten.

Konsekvenser for forbrukerne:
Bestemmelsene som er implementert i kosmetikkdirektivet etter 2008, og som nå overføres til kosmetikkforordningen, representerer siste tekniske og vitenskapelige utvikling innen kosmetikkområdet. At disse bestemmelsene videreføres er derfor essensielt for å sikre at kosmetiske produkter er trygge for forbrukerne. At kosmetikkstoffer også oppgis med standardiserte navn, slik de ofte kan stå oppgitt i ingredienslisten, vil tilgjengeliggjøre informasjonen i forordningens vedlegg.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 4. april 2013, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.04.2013
Anvendelsesdato i EU
11.07.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 223-281
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.08.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.11.2013
Anvendes fra i Norge
12.11.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0344
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro