Kosterstatning til vektkontroll: lipid- og magnesiumkrav

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2182 av 30. august 2022 om endring av delegert forordning (EU) 2017/1798 med hensyn til lipid- og magnesiumkravene til kosterstatning til vektkontroll

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2182 of 30 August 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2017/1798 as regards the lipid and magnesium requirements for total diet replacement for weight control

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.11.2022)

Sammendrag av innhold

Forordning C(2022)6107 endrer forordning (EU) 2017/1798 om totale kosterstatninger til vektkontroll som er gjennomført i forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper. Det er i forordning (EU) 2017/1798 gitt spesifikke krav til sammensetting av totale kosterstatninger for vektkontroll. 

EU-kommisjonen mottok i 2019 en forespørsel fra Total Diet & Meal Replacemnts Europe om endring i sammensettingskravene for linolsyre, alfa-linolensyre og magnesium i totale kosterstatninger for vektkontroll. Bakgrunnen var ny vitenskapelig dokumentasjon. EU-kommisjonen ba etterfølgende Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) om en vitenskapelig uttalelse. EFSA konkluderte i sin vitenskapelige uttalelse (EFSA-Q-2020-00260) følgende for de tre stoffene: 

- Linolsyre:  Det er ikke behov for å tilsette denne fettsyren til totale kosterstatninger for vektkontroll, da den mengden linolsyre som frigis fra fettvevet ved slanking er tilstrekkelig for å dekke inntaket av denne fettsyren. Linolsyreinnholdet i totale kosterstatninger for vektkontroll skal iht forordning (EU) 2017/1798 være minst 11 g i en hel dagsrasjon.

- Alfa-linolensyre: Frigjøring av alfa-linolensyre fra fettvev ved vekttap under inntak av totale kosterstatninger for vektkontroll, er ikke tilstrekkelig for å dekke et adekvat inntak. For å få et adekvat inntak dekkes dette ved et inntak på minst 0,8 g alfa-linolensyre/dag fra den totale kosterstatningen for vektkontroll. Innholdet av alfa-linolensyre i totale kosterstatninger for vektkontroll skal i dag iht forordning (EU) 2017/1798 være minst 1,4 g i en hel dagsrasjon.

- Magnesium: I dag skal totale kosterstatninger for vektkontroll ikke inneholde mer enn 250 mg magnesium i en hel dagsrasjon. Økning av den totale mengden for magnesium i totale kosterstatninger for vektkontroll til 350 mg/dag, vil i følge EFSA, ikke medføre negative helseeffekter. Selvom et høyt inntak av magnesium kan resultere i diare, mener EFSA at sannsynligheten for dette er liten blant personer som bruker totale kosterstatninger for vektkontroll. Disse personene er i følge EFSA oftere plaget med forstoppelse enn diare.

Utkast til denne forordningen (C(2022)6107 endrer vedlegg I i forordning (EU) 2017/1798 og oppdateres med følgende endringer:

- kravet om innhold av linolsyre i tototale kosterstatninger oppheves

- minimunsinnholdet av alfa-linolensyre reduseres

- maksiuminnholdet av magnesium økes

Rettslige konsekvenser

Rettsakten endrer forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene

Forordningen medfører at det kommer nye krav til sammensettning av totale kosterstatninger for vektkontroll for stoffene magnesium og alfa-linolensyre. Krevet om tilsetning av linolsyre i totale kosterstatninger for vektkontroll fjernes. Vikrsomhetene må tilpasse sine produkter til de nye sammenstningskravene.

Forbrukerne

EFSA har vurdert tilsetningen av tre stoffer (linolsyre, alfa-linolensyre og magnesium) som er en del av sammensettningskravene for totale kosterstatninger for vektkontroll. EFSAs vurderinger er med til å sørge for at sammensettingskravene i totale kosterstatninger er helsemessig trygge.

Mattilsynet

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Tilsyn med næringsmidler, totale kosterstatninger for vektkontroll inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.08.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.08.2022
Anvendelsesdato i EU
29.11.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet