Krav til bearbeiding av melk og melkeprodukter

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 437/2008 av 21. mai 2008 om endring av vedlegg VII, X og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 når det gjelder krav til bearbeiding av melk og melkeprodukter defineret som kategori 3-materiale

Commission Regulation (EC) No 437/2008 of 21 May 2008 amending Annexes VII, X and XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements for the processing of milk and milk products defined as Category 3 material

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.6.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.6.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg VII, X og XI i biproduktforordningen (forordning (EF) nr. 1774/2002), og endrer kravene som omhandler bearbeiding av kategori 3 melk og melkeprodukter som kan brukes til fôr, slik at disse blir mer fleksible. I dag er kravet at melk og melkeprodukter må pasteuriseres, og i tillegg må de enten syrnes til en pH under 6 eller tørkes. Bakgrunnen for de nye kravene er en EFSA rapport fra 29. mars 2006 om dyrehelserisikoen ved å fôre dyr med meieriprodukter.

De nye kravene til behandling av melk til fôr er at den enten

-steriliseres til en Fo verdi på minst 3

eller

-gjennomgår UHT behandling (132 grader i minst 1 sekund) i tillegg til enten 1) tørking/oppvarming 2) syrning eller 3) at det har gått minst 21 dager fra melka produseres til den distribueres til fôr og at det ikke har vært noen utbrudd av munn-og klovsyke i EØS-staten i denne perioden.

eller

-gjennomgår HSTS behandling (72 grader i minst 15 sekunder eller en tilsvarende behandling) to ganger

eller

-gjennomgår HSTS behandling i tillegg til enten 1) tørking/oppvarming 2) syrning eller 3) at det har gått minst 21 dager fra melka produseres til den distribueres til fôr og at det ikke har vært noen utbrudd av munn- og klovsyke i EØS-staten i denne perioden.

Kravene til melkeprodukter er at produktet enten behandles i henhold til kravene ovenfor, eller at produktet er laget av melk behandlet i henhold til kravene.

Myse som skal fôres til dyr mottakelige for munn- og klovsyke må stamme fra melk som er produsert i henhold til nevnte krav. Mysen skal være tatt ut minst 16 timer etter ysting og må ha en pH under 6.

Det er krav om at det endelige produktet må være merket, slik at det er klart at det dreier seg om kategori 3 materiale som ikke er beregnet på konsum.

Kravene til import av slik melk og melkeprodukter endres også, slik at disse er i overensstemmelse med de nye kravene til produksjon. Importerte melkeprodukter skal oppfylle de samme kravene som gjelder innenfor EØS-området.

Hvis det er risiko for introduksjon av nye sykdommer, kan man ved komitologiprosedyre vedta nye krav for å beskytte dyrehelsen.

Helsesertifikatet som brukes ved import av melk og melkeprodukter endres slik at det er i overensstemmelse med de nye kravene.

Tredjelandslisten for import av melk og melkeprodukter oppdateres.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 27. oktober nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

Rettsakten gjør at kravene til bearbeiding av melk og melkeprodukter er mer fleksible. Melk som brukes til fôr i dag oppfyller disse kravene, og næringen er informert om den nye rettsakten.

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.05.2008
Anvendelsesdato i EU
01.05.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 3-9
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.06.2010
Anvendes fra i Norge
14.06.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0437
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro