Krav til blod og blodkomponenter: maksimale pH-verdier for trombocytkonsentrater