Krav til bruk av det aktive stoffet (biocidet) dazomet

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2010/50/EU av 10. august 2010 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF for oppføring av dazomet som et aktivt stoff i vedlegg I til direktivet

Commission Directive 2010/50/EU of 10 August 2010 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include dazomet as an active substance in Annex I thereto

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.4.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.4.2011)

Sammendrag av innhold
Direktiv 98/8/EF biociddirektivet innførte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Bakgrunnen for utvikling og gjennomføring av dette regelverket er at mange biocider har svært betenkelige egenskaper i forhold til effekter på miljø og helse. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter, som er basert på svært grundige vurderinger, bidrar derfor til økt beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Gjennom bestemmelser i forordning (EF) nr. 1451/2007 etableres det en liste over aktive stoffer som skal vurderes i forhold til inkludering i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

Gjennom Kommisjonsdirektiv 2010/50/EU godkjennes stoffet dazomet til bruk i trebeskyttelsesmidler og føres opp som et aktivt stoff i vedlegg I til biociddirektivet (direktiv 98/8/EF). Imidlertid knyttes det strenge betingelser til godkjenning.

Når medlemsstatene behandler søknader (i henhold til artikkel 5 og vedlegg VI) om godkjenning av et produkt skal de legge særlig vekt på de befolkningsgrupper som ikke er omfattet av risikovurderingen på fellesskapsnivå og som kan utsettes for produktet. Videre skal det også legges vekt på bruks- og eksponeringsscenarier som ikke er blitt representativt behandlet i risikovurderingen på fellesskapsnivå. Især skal medlemsstatene, når det er relevant, vurdere all annen bruk enn bruk av fagfolk utendørs til behandling av angrepne tremaster ved innføring av granulat.

Medlemsstatene skal sikre at godkjenning gis med følgende betingelser:

Ved bruk av produktet, som er godkjent til industriell bruk og/eller bruk av fagfolk, må det benyttes verneutstyr, med mindre det i søknaden fremgår at risikoen i forbindelse med industriell bruk og/eller bruk av fagfolk kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter.

Merknader
Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) med senere endringer - er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 18.desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004. Biocidforskriften ble sist endret 8.oktober 2010 for å gjennomføre flere nye rettsakter på biocidområdet. Biociddirektivet er hjemlet i EF-traktatens artikkel 100 a.
Gjennom bestemmelser i direktiv 2010/50/EU inkluderes stoffet dazomet i vedlegg I til direktiv 98/8/EF og kan benyttes i produktgruppen trebeskyttelsesmidler. Imidlertid er det knyttet spesifikke og strenge betingelser til godkjenning av produkter som inneholder dette stoffet. Bruk er vurdert i forhold risiko for helse og miljø. Dette betyr kontrollert bruk av det aktuelle stoffet, noe som er positivt i forhold til menneskers helse og bekyttelse av miljøet. Videre blir det et harmonisert marked med like rammebetingelser for både europeisk og norsk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke det aktuelle stoffet i trebeskyttelsesmidler.
Gjennomføring av direktiv 2010/50/EU vil skje ved endringer i biocidforskriftens vedlegg 7, dvs. aktive stoffer som er vedtatt oppført i biociddirektivets vedlegg I, IA eller IB for bruk i angitt(e) produkttype(r). Gjennomføringen av biociddirektivet (98/8/EF) i norsk rett ble grundig konsekvensvurdert før biocidforskiften ble fastsatt (2003). Endringsforskriftene av 22. april 2009 og 8. oktober 2010 - som omfatter flere forordninger, direktiver og beslutninger (både direktiver og beslutninger om inkludering og ikke-inkludering av stoffer i vedlegg I, IA eller IB) ble konsekvensvurdert og høringsdokumentene ble lagt ut/publisert på hjemmesidene til Klima- og forurensningsdirektoratet www.klif.no. Tilsvarende prosess følges i forbindelse med gjennomføring av nye rettsakter på området.
Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi (møter både i Competent Authority og Standing Committee), faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Videre er myndighetene i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsdirektiv 2010/50/EU er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Se Beskrivelse/Merknader.

Status
Kommisjonsdirektiv 2010/50/EU ble vedtatt 10. august 2010. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 1. april ved EØS-komitebeslutning nr. 32/2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.08.2010
Gjennomføringsfrist i EU
31.08.2011
Anvendelsesdato i EU
01.09.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 139-141
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.09.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010L0050
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro