Krav til CO2-brannslukkeres motstandsdyktighet overfor trykk

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/140/EF av 10. februar 2009 om ikke å offentliggøre referansen til standard EN 3-9:2006 »Håndbrannslukkere — Del 9: Ytterligere krav til EN 3-7 for CO2-brannslukkeres motstandsdyktighet overfor trykk« i overenstemmelse med direktiv 97/23/EF om trykkbeholdere

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 19.2.2009

Nærmere omtale

Red. anm.: Offentliggjort i EU-tidende til informasjon.

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Det fastsættes i direktiv 97/23/EF, at trykbærende udstyr og enheder kun må bringes i omsætning og tages i brug, såfremt de ved korrekt installering og vedligeholdelse og ved anvendelse i overensstemmelse med deres formål ikke frembyder nogen risiko for menneskers sikkerhed og sundhed og, i givet fald, for husdyr eller ejendom.

(2) Trykbærende udstyr og enheder formodes at opfylde de væsentlige krav i bilag I til direktiv 97/23/EF, hvis de er i overensstemmelse med de nationale standarder, der er vedtaget til gennemførelse af de harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

(3) I medfør af artikel 6 i direktiv 97/23/EF har Sverige fremsat en formel indsigelse vedrørende standard EN 3-9:2006 vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) den 2. november 2006, hvis referencer endnu ikke er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

(4) Sverige mener, at afsnit 4, 5.1, 5.2, 5.4, 6 og 8 i standard EN 3-9:2006 ikke opfylder de væsentlige krav i direktiv 97/23/EF.

(5) Med hensyn til afsnit 4 (materialer) i EN 3-9:2006 mener Sverige, at der kun gives generelle oplysninger, og at det derfor ikke er muligt at fastsætte bestemmelser om tekniske løsninger for så vidt angår materialekravene i punkt 4 i bilag I til direktiv 97/23/EF. Det nøjagtige valg af materialer er i denne sammenhæng en væsentlig faktor til opfyldelse af en række af de væsentlige sikkerhedskrav til trykbærende udstyr, jf. den relevante bestemmelse i mandat M/071 til CEN.

(6) Det er i afsnit 4 i standard EN 3-9:2006 ikke specificeret, hvilke typer materialer der må anvendes. Standarden udelukker kun anvendelse af ikke-metalliske materialer til selve driftsmekanismebeholderen, og det fastsættes, at materialerne, der anvendes til de dele, som måtte komme i berøring med indholdet, skal være forenelige med både indholdet og de materialer, som andre dele er fremstillet af. Da der ikke gives konkrete tekniske specifikationer, kan afsnit 4 i EN 3-9:2006 derfor ikke give formodning om overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 4 i bilag I til direktiv 97/23/EF.

(7) Med hensyn til afsnit 5 (konstruktion) i standard EN 3-9:2006, særlig afsnit 5.1 og 5.2, er det Sveriges opfattelse, at bestemmelserne ikke indeholder tekniske bestemmelser om konstruktion af CO2-beholdere med tilstrækkelig styrke for så vidt angår trykindeslutningen. Sverige mener, at disse bestemmelser ikke opfylder punkt 2.3 og 2.9 i bilag I til direktiv 97/23/EF.

(8) Afsnit 5.1 og 5.2 i standard EN 3-9:2006 indeholder hverken specifikke bestemmelser om konstruktionen af cylinderen og driftsmekanismen eller detaljerede tekniske løsninger til sikring af sikker påfyldning og tømning. Derfor er bestemmelserne ikke tilstrækkelige til at give formodning om overensstemmelse med bestemmelserne om sikker håndtering og drift i punkt 2.3 og om sikker påfyldning og tømning i punkt 2.9 i bilag I til direktiv 97/23/EF.

(9) Desuden mener Sverige, at afsnit 5.4 i standard EN 3-9:2006 ikke er i overensstemmelse med punkt 2.11.2 i bilag I til direktiv 97/23/EF.

(10) Det er i afsnit 5.4 i standard EN 3-9:2006 anført, at sikkerhedsudstyret i form af sprængskiver på ildslukkeren skal aktiveres, når trykket er mellem 10 % højere end det tilladte maksimaltryk PS og prøvningstrykket PT. Sprængskiven er i standarden klassificeret som sikkerhedstilbehør. Sprængskiven er imidlertid ikke en typisk trykbegrænsende anordning, men snarere en beskyttelsesanordning, da hensigten er at begrænse skaden i tilfælde af overfyldning eller overophedning. Desuden er det i punkt 2.11.2 om trykbegrænsende anordninger i bilag I til direktiv 97/23/EF fastsat, at disse anordninger skal være konstrueret således, at trykket ikke permanent overstiger det tilladte maksimaltryk PS, og at kun et kortvarigt overtryk må overskride PS og selv da kun med 10 %. Derfor kan dette afsnit ikke give formodning om overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 97/23/EF.

(11) Efter Sveriges mening er formålet med afsnit 6 i standard EN 3-9:2006 (fremstilling af den samlede ildslukker) ifølge bilag ZA at sikre overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 2.8 (enheder) i bilag I til direktiv 97/23/EF. Punkt 2.8 i bilag I til direktiv 97/23/EF omhandler snarere konstruktionen end fremstilling af den samlede ildslukker.

(12) Punkt 2.8 i bilag I til direktiv 97/23/EF indeholder bestemmelser om enheder med henblik på at sikre de forskellige deles egnethed, deres hensigtsmæssige integration og hensigtsmæssige sammenføjning i en integreret og funktionsdygtig enhed. Punkt 3 i bilag I til direktivet indeholder nærmere bestemmelser om fremstilling.

(13) Afsnit 6 i standard EN 3-9:2006 indeholder ikke specifikke bestemmelser om konstruktion. Det indeholder snarere generelle oplysninger om både konstruktion og fremstilling, uden at de dog er tilstrækkelige til at give formodning om overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 2.8 i bilag I til direktiv 97/23/EF. Da indholdet i dette afsnit endvidere ikke svarer til de relevante bestemmelser i direktivet, kan der opstå forvirring.

(14) Endelig mener Sverige, at afsnit 8 i standard EN 3-9:2006 ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 3.3 i bilag I til direktiv 97/23/EF, da to af de vigtigste parametre, nemlig det tilladte maksimaltryk PS og den tilladte maksimaltemperatur (TSmax), er udeladt.

(15) Der fastsættes i punkt 3.3 i bilag I til direktiv 97/23/EF nærmere bestemmelser om mærkning af trykbærende udstyr. Det drejer sig om oplysninger om væsentlige tilladte øvre og nedre grænser for alt trykbærende udstyr.

(16) Afsnit 8 i standard EN 3-9:2006 indeholder bestemmelser om mærkning vedrørende det tilladte maksimaltryk PS, men ikke vedrørende den tilladte minimal- og maksimaltemperatur (TSmin/TSmax). Det er derfor ikke tilstrækkeligt til at give formodning om overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 3.3 i bilag I til direktiv 97/23/EF.

(17) Ved en samlet vurdering af opbygningen af og indholdet i standard EN 3-9:2006 er det derudover ikke klart, om standarden kun omhandler konstruktionskravene til enheden (håndildslukker), eller om den også omfatter konstruktionen af enhedens dele og fremstillingsfasen. Det kan give anledning til forvirring om standardens anvendelsesområde og forholdet mellem standardens bestemmelser og de væsentlige bestemmelser i direktiv 97/23/EF.

(18) Med udgangspunkt i EN 3-9:2006 og på grundlag af de oplysninger, der er fremkommet under høring af de nationale myndigheder, CEN og erhvervslivet, samt den efterfølgende vurdering af alle relevante aspekter kan det derfor konkluderes, at den harmoniserede standard EN 3-9:2006 ikke opfylder de tilsvarende væsentlige krav i direktiv 97/23/EF.

(19) Referencerne til standard EN 3-9:2006 bør derfor ikke offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.02.2009
Anvendelsesdato i EU
07.03.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet