Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringforordning (EU) 2020/208 av 14. februar 2020 om endring og retting av forordning (EF) nr. 29/2009 om fastsettelse av krav til datalinjetjenester i Det felles europeiske luftrom

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/208 of 14 February 2020 amending Regulation (EC) No 29/2009 laying down requirements on data link services for the single European sky

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.6.2021)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 29/2009 omhandler fastsettelse av krav til datalinktjenester i Det felles europeiske luftrommet (Data Link). Forordningen gir krav til koordinert introduksjon av tjenester over datalink basert på luft-til-bakke punkt-til-punkt datakommunikasjon. Datalink skal benyttes til trafikkstyring ved meldingsutveksling i nærmere angitte sektorer, som erstatning for dagens talekommunikasjon (VHF). Forordning (EF) nr. 29/2009 er gjennomført i norsk rett i § 2 nr 5 i forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring.

EU-kommisjonen vedtok 14. februar 2020 gjennomføringsforordning (EU) 2020/208. Dette er en kort endringsforordning til forordning (EF) nr. 29/2009 som oppdaterer henvisningen til korrekt versjon av Eurocae ED-120. Dette er et dokument som omhandler sikkerhets- og ytelseskrav for datalinktjenester i kontinentale luftrom. Endringene gjelder både for operatører og ytere av lufttrafikktjenester.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er hjemlet i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2018/1139 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100. Rettsakten tilhører gruppe 2.

Ved vedtakelse som EØS-relevant i EØS-komiteen vil endringsforordningen bli gjennomført i norsk rett ved endring av forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kravene til at operatørene skal utruste luftfartøyer for å kunne operere datalinktjenester har naturlig nok til dels betydelige økonomiske og administrative konsekvenser. Disse konsekvensene følger imidlertid av forordning (EF) nr. 29/2009 som allerede er gjennomført i norsk rett. Den nye forordningen oppdaterer kun henvisningen til korrekt versjon av Eurocae ED-120, og medfører ingen konsekvenser ut over dette.

Forordningen har ikke spesifikke økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten vil ikke kunne behandles etter fast track-prosedyren siden basisforordning (EU) 2018/1139 ikke er tatt inn EØS-avtalen. Det antas at saken likevel ikke skal behandles av Spesialutvalget for transport.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Luftfartstilsynet ser ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU men ennå ikke tatt inn i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.02.2020
Anvendelsesdato i EU
08.03.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet