Krav til datalinktjenester i det europeiske luftrommet: unntaksbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringbeslutning (EU) 2019/2012 av 29. november 2019 om unntak i henhold til artikkel 14 i forordning (EF) nr. 29/2009 om fastsettelse av krav til dataforbindelsestjenester i Det felles europeiske luftrom

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2012 of 29 November 2019 on exemptions under Article 14 of Commission Regulation (EC) No 29/2009 laying down requirements on data link services for the single European sky

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 29/2009 skal Kommissionen gennemgå anmodninger fra medlemsstaterne om fritagelse fra kravene i artikel 3, stk. 2, for de kombinationer af luftfartøjstyper/-modeller, der når afslutningen på deres driftslevetid og fremstilles i et begrænset antal, og for de kombinationer af luftfartøjstyper/‑modeller, for hvilke omkostningerne til ombygning ville være uforholdsmæssigt høje på grund af et utidssvarende design.

(2) Fritagelserne bør respektere målet i betragtning 8 i forordning (EF) nr. 29/2009 om, at mindst 75 % af flyvningerne bør være udstyret med datalink-kapacitet.

(3) Kommissionen modtog medlemsstaternes anmodninger om fritagelse og hørte de berørte parter. Efter en gennemgang af disse anmodninger, som Kommissionen foretog på grundlag af kriterierne i artikel 14, stk. 3, i forordning (EF) nr. 29/2009, bør der indrømmes fritagelser.

(4) Kommissionen gennemgik på ny de fritagelser, der blev indrømmet ved Kommissionens afgørelse K(2011) 2611 endelig af 20. maj 2011 om fritagelser efter artikel 14 i forordning (EF) nr. 29/2009 og Kommissionens gennemførelsesafgørelse K(2011) 9074 endelig af 9. december 2011 om fritagelser efter artikel 14 i forordning (EF) nr. 29/2009, på grundlag af kriterierne i artikel 14, stk. 3, i forordning (EF) nr. 29/2009. Efter høring af de berørte parter fandt Kommissionen, at der var behov for at konsolidere disse retsakter i en fælles gennemførelsesafgørelse. Afgørelse K(2011) 2611 endelig og gennemførelsesafgørelse K(2011) 9074 endelig bør derfor ophæves.

(5) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.11.2019
Anvendelsesdato i EU
23.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet