Krav til dyrehelse og folkehelse ved handel med og innførsel av animalske produkter

Tittel

Rådsdirektiv 92/118/EØF av 17. desember 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse og folkehelse ved handel innenfor Fellesskapet med og innførsel til Fellesskapet av produkter som ikke omfattes av nevnte krav fastsatt i særlige fellesskapsregler nevnt i vedlegg A avsnitt I i direktiv 89/662/EØF og, med hensyn til sykdomsfremkallende smittestoffer, i direktiv 90/425/EØF

Council Directive 92/118/EEC of 17 December 1992 laying down animal health and public health requirements governing trade in and imports into the Community of products not subject to the said requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A (I) to Directive 89/662/EEC and, as regards pathogens, to Directive 90/425/EEC

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra direktivets fortale)

Produkter av animalsk opprinnelse er oppført på listen over produkter i traktatens vedlegg II. Omsetningen av slike produkter er en viktig inntektskilde for deler av landbruksbefolkningen.

For å sikre en rasjonell utvikling i denne sektoren og øke produktiviteten, bør det fastsettes regler om dyrehelse og folkehelse for disse produktene på fellesskapsnivå.

Fellesskapet må vedta tiltak med sikte på en gradvis innføring av det indre marked, som skal utgjøre et område uten indre grenser, innen 31. desember 1992.

På bakgrunn av målene nevnt ovenfor har Rådet fastsatt dyrehelseregler med hensyn til ferskt kjøtt, fjørfekjøtt, kjøttprodukter, viltkjøtt, kaninkjøtt og melkeprodukter.

Unntatt der annet er fastsatt, må handelen med produkter av animalsk opprinnelse liberaliseres, uten at dette berører muligheten til å innføre sikkerhetstiltak.

Av hensyn til den betydelige risiko for spredning av sykdommer, bør det for visse produkter av animalsk opprinnelse angis særlige krav som skal pålegges ved markedsføring av og handel med disse produktene, særlig når de er bestemt for regioner med høy helsestatus.

Da direktiv 92/65/EØF ble vedtatt, godtok Kommisjonen å skille de sider ved dyrehelse som angår dyr fra dem som angår produkter.

For å muliggjøre oppheving av grensekontroll mellom medlemsstatene fra 1. januar 1993, bør det innføres regler om dyrehelse og folkehelse som får anvendelse på alle produkter som omfattes av slike kontroller og som med hensyn til handel og innførsel ennå ikke er harmonisert på fellesskapsnivå.

For å nå dette mål bør visse eksisterende regler tilpasses vedtakelsen av nevnte tiltak.

For tredjestater og bedrifterer som oppfyller kravene fastsatt i dette direktiv, bør det innføres et godkjenningssystem samt en fremgangsmåte for fellesskapsinspeksjon for å kontrollere at vilkårene for godkjenning blir oppfylt.

Det beste middel for å forsikre vedkommende myndigheter på bestemmelsesstedet om at en forsendelse er i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv, er produktets følgedokument. Helse- og hygienesertifikatet bør opprettholdes, slik at visse innførte produkters bestemmelsessted kan kontrolleres.

Reglene, prinsippene og sikkerhetstiltakene i rådsdirektiv 90/675/EØF av 10 desember 1990 om fastsettelse av prinsipper for gjennomføring av veterinærkontroll av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater, bør få anvendelse her.

Med hensyn til handel innenfor Fellesskapet bør også reglene fastsatt i direktiv 89/662/EØF få anvendelse.

Det bør overlates til Kommisjonen å vedta visse tiltak til gjennomføring av dette direktiv. For dette formål bør det fastsettes en fremgangsmåte der det opprettes et nært og effektivt samarbeid mellom Kommisjonen og medlemsstatene i Den faste veterinærkomité.

På bakgrunn av særlige forsyningsproblemer som skyldes Republikken Hellas' geografiske beliggenhet, bør det for denne medlemsstat fastsettes særlige unntak.

Vedtakelsen av særlige regler for produktene som omfattes av dette direktiv, berører ikke vedtakelsen av regler om næringsmiddelhygiene og -sikkerhet i sin alminnelighet, som Kommisjonen har fremlagt et forslag til rammedirektiv om.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.1992
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.1993
Anvendelsesdato i EU
01.01.1993

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1999

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.08.1999
Anvendes fra i Norge
01.09.1999