Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv

Tittel

Rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet

Council Directive 92/65/EEC of 13 July 1992 laying down animal health requirements governing trade in and imports into the Community of animals, semen, ova and embryos not subject to animal health requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A (I) to Directive 90/425/EEC

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra direktivets fortale)

Levende dyr og produkter av animalsk opprinnelse er oppført på listen over produkter i vedlegg II til traktaten. Omsetning av slike dyr og produkter utgjør en inntektskilde for en del av landbruksbefolkningen.

For å sikre en rasjonell utvikling og øke produktiviteten i denne sektoren, må det på fellesskapsplan fastsettes regler om dyrehelse for de aktuelle dyr og produkter.

Fellesskapet må vedta tiltak for gradvis å opprette det indre marked innen 31. desember 1992.

For å nå nevnte mål har Rådet fastsatt regler om dyrehelse som gjelder for storfe, svin, sau og geit, dyr av hestefamilien, fjørfe og rugeegg, fisk og fiskeriprodukter, toskallede bløtdyr, sæd fra storfe og svin, storfeembryoer, ferskt kjøtt, fjørfekjøtt, kjøttprodukter, viltkjøtt og kaninkjøtt.

Det må vedtas regler for dyrehelse ved omsetning av dyr og produkter av animalsk opprinnelse som ennå ikke omfattes av bestemmelsene nevnt ovenfor.

Det bør fastsettes at dette direktiv får anvendelse med forbehold for rådsforordning (EØF) nr. 3626/82 av 3. desember 1982 om gjennomføring i Fellesskapet av konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora.

Med hensyn til visse tekniske forhold bør det henvises til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet og direktiv 85/511/EØF av 18. november 1985 om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe munn- og klovsyke.

Med hensyn til organisering og oppfølging av kontroll og de vernetiltak som skal iverksettes, bør det henvises til de alminnelige regler fastsatt i rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre marked.

Dersom ikke annet er fastsatt, må handelen med dyr og produkter av animalsk opprinnelse liberaliseres, uten at muligheten til å innføre vernetiltak berøres.

På grunn av den betydelige risiko for spredning av sykdommer som dyr er utsatt for, bør det for enkelte dyr og produkter av animalsk opprinnelse fastsettes særlige krav i forbindelse med omsetning, særlig når de aktuelle dyr og produkter er beregnet på handel med regioner med høy helsestatus.

Den særlige situasjon i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland og i Irland som følge av at disse statene er øyer, og det faktum at de i meget lang tid har vært fri for rabies, gjør det berettiget å fastsette særlige bestemmelser for å sikre at omsetning i Det forente kongerike og Irland av hunder og katter som ikke stammer fra nevnte stater, ikke medfører fare for at rabies bringes inn i disse statene, uten at det berører opphevelsen av veterinærkontroll på grensene mellom medlemsstater.

Et helsesesertifikat er det mest hensiktsmessige middel til å sikre og kontrollere at disse kravene overholdes.

For å opprettholde helsesituasjonen i Fellesskapet bør dyr og produkter av animalsk opprinnelse omhandlet i dette direktiv omfattes av minstekravene fastsatt for handel når de bringes i omsetning, og overholdelsen av nevnte krav bør kontrolleres i samsvar med prinsippene og reglene fastsatt i rådsdirektiv 90/675/EØF av 10. desember 1990 om fastsettelse av prinsipper for gjennomføring av veterinærkontroll av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater.

Det bør fastsettes en fremgangsmåte der det opprettes et nært samarbeid mellom medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste veterinærkomité.

Fristen for å gjennomføre dette direktiv, fastsatt til 1. januar 1994 i artikkel 29, berører ikke opphevelsen av veterinærkontroll på grensene fra 1. januar 1993.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.07.1992
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.1994
Anvendelsesdato i EU
01.01.1994

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1999

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.12.1998
Anvendes fra i Norge
01.01.1999