Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av embryoer fra storfe

Tittel

Rådsdirektiv 89/556/EØF av 25. september 1989 om krav til dyrehelse ved handel med embryoer fra storfe innenfor Fellesskapet og innførsel av slike embryoer fra tredjestater.

Council Directive 89/556/EEC of 25 September 1989 on animal health conditions governing intra-Community trade in and importation from third countries of embryos of domestic animals of the bovine species

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra direktivets fortale)

Bruk av embryoer fra storfe er en del av en effektiv avlspolitikk som sikrer bedre produktivitet og økte marginer i denne sektoren. Fri omsetning av slike embryoer bør dessuten bidra til en rasjonell utvikling ved å åpne for bruk av optimale produksjonsfaktorer.

Direktiv 64/432/EØF, sist endret ved direktiv 89/360/EØF, inneholder bestemmelser om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet. Direktiv 72/462/EØF, sist endret ved direktiv 89/227/EØF, omhandler dessuten dyrehelseproblemer ved innførsel av storfe og svin fra tredjestater.

Når det gjelder handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet og innførsel av slike dyr fra tredjestater til Fellesskapet, har bestemmelsene ovenfor sikret at opprinnelsesstaten garanterer at kravene til dyrehelse overholdes, slik at faren for spredning av dyresykdommer nesten helt kan utelukkes. Likevel er det en viss fare for spredning av slike sykdommer i forbindelse med handel med embryoer.

Som et ledd i Fellesskapets politikk for å harmonisere nasjonale dyrehelsebestemmelser om handel med dyr og animalske produkter innenfor Fellesskapet, er det nå nødvendig å opprette en harmonisert ordning for handel med embryoer fra storfe innenfor Fellesskapet og innførsel av slike embryoer til Fellesskapet.

Ved handel med embryoer innenfor Fellesskapet bør medlemsstaten der det samles opp embryoer, være forpliktet til å påse at embryoene er oppsamlet og behandlet av en godkjent og kontrollert oppsamlingsgruppe, at de kommer fra dyr hvis helsetilstand utelukker fare for spredning av dyresykdommer, at de er oppsamlet, behandlet, lagret og transportert i samsvar med regler som sikrer deres helsemessige kvalitet, og at det under transport til mottakerstaten følger med et helsesertifikat som bekrefter at denne forpliktelsen er overholdt.

På grunn av ulikhetene i den politikk som føres i Fellesskapet når det gjelder vaksinasjon mot munn- og klovsyke, er det med hensyn til ferske embryoer berettiget å opprettholde tidsbegrensede unntak som gir medlemsstatene adgang til å kreve ytterligere vern mot denne sykdommen.

På grunnlag av kriterier for dyrehelse bør det utarbeides en liste over tredjestater som det kan innføres embryoer fra til Fellesskapet. Uten hensyn til denne listen bør medlemsstatene ikke tillate innførsel med mindre embryoene er oppsamlet, behandlet og lagret av oppsamlingsgrupper som oppfyller visse krav og står under offentlig tilsyn. I tillegg bør det alt etter forholdene fastsettes særskilte krav til dyrehelsen for statene oppført på denne listen. Det kan foretas kontroll på stedet for å undersøke om disse kravene overholdes.

For å hindre overføring av visse smittsomme sykdommer bør det, unntatt ved ekstern transitt, foretas innførselskontroll når et parti embryoer ankommer Fellesskapets territorium.

Det må fastsettes hvilke tiltak medlemsstatene skal treffe etter slik kontroll når det dreier seg om intern transitt.

Det bør overlates til Kommisjonen å treffe visse tiltak for å gjennomføre dette direktiv. I den forbindelse bør det innføres fremgangsmåter for samarbeidet mellom Kommisjonen og medlemsstatene.

Dette direktiv berører ikke handel med embryoer som er produsert, behandlet eller lagret før den dag medlemsstatene skal etterkomme direktivet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.09.1989
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.1991
Anvendelsesdato i EU
01.01.1991

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.06.1994
Anvendes fra i Norge
23.06.1994