Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/112/EU av 17. februar 2012 av som endrer vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF hva angår standard helsesertifikater for dyr fra driftsenheter og dyr, sæd, egg og embryoer fra godkjente organer, institutter og sentra

Commission Implementing Decision 2012/112/EU of 17 February 2012 amending Annex E to Council Directive 92/65/EEC as regards the model health certificates for animals from holdings and animals, semen, ova and embryos from approved bodies, institutes or centres

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.3.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter en ny modell for helsesertifikatet som skal følge med ved handel med hov- og klovdyr, fugler, haredyr, hunder, katter og ildere mellom EU-landene. Endringer i forhold til den gamle modellen er:

1. Det er presisert at dyr av svinefamilien, som ikke kommer fra en brucellosefri besetning, skal være testet for antistoffer mot sjukdommen i løpet av de siste 30 dagene før avsendelse.
2. Det er presisert at helsesertifikatet kun kreves for fugler som er vaksinert mot aviær influensa og kommer fra en driftsenhet der det i løpet av de siste 12 måneder er vaksinert mot sjukdommen.
3. Det er tatt inn henvisning til forordning (EU) nr. 1152/2011 når det gjelder evt. behandling av hunder mot Echinococcus multilocularis.

Rettsakten fastsetter også en ny modell for helsesertifikatet som skal følge med ved handel med dyr, sæd, egg og embryoer mellom godkjente organer, institutter og sentra i EU. Endringer i forhold til den gamle modellen er:

1.For å ta høyde for at sæd, egg og embryoer kan oppbevares nedfryst i lang tid og at donordyret ikke nødvendigvis er tilgjengelig for undersøkelse den dagen sertifikatet utstedes, er det tatt inn at undersøkelsen isteden kan være foretatt den dagen innsamlingen av sæden, eggene eller embryoene fant sted.
2. Når det gjelder fugler som er vaksinert mot aviær influensa, er henvisningen til det opphevede vedtak 2006/474/EF erstattet med henvisning til vedtak 2007/598/EF.

Rettsakten åpner for at helsesertifikater som er utstedt etter de gamle sertifikatmodellene kan benyttes i en overgangsperiode.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler og forskrift 20. februar 2004 nr. 453 om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryoer til og fra godkjente anlegg.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ingen vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for noen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.02.2012
Anvendelsesdato i EU
01.03.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 37-43
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.06.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.09.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.09.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
13.07.2012
Høringsfrist
08.09.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.03.2013
Anvendes fra i Norge
01.05.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0112
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro