Krav til dyrehelse ved handel med sæd fra griser: endringsbestemmelser angående import

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/137/EU av 1. mars 2012 om import av rånesæd til Unionen

Commission Implementing Decision 2012/137/EU of 1 March 2012 on imports into the Union of semen of domestic animals of the porcine species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.4.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.2.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2012/137/EU erstatter kommisjonsvedtak 2009/893/EF. Kommisjonsvedtaket fastsetter bestemmelser om import av rånesæd fra tredjeland til EØS-området. Kravene er tatt inn i et helsesertifikat i kommisjonsvedtaket, og import er betinget av at disse kravene er fulgt. Kommisjonsvedtaket stiller også opp nærmere krav til utfylling av helsesertifikatet, det fastsetter en liste over tredjestater hvorfra import tillates og bestemmelser om transport. I tillegg fastsetter kommisjonsvedtaket overgangsregler.

Bakgrunnen for endringene er at helsesertifikatet må oppdateres for å være i samsvar med endrede krav til dyrehelse i andre rettsakter, blant annet endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 176/2012 krav til AD og brucella-diagnostikk. Det er også gjort oppdateringer i tråd med endringer i OIEs landdyrhelsekode.

Samtidig gjøres det enkelte oppdateringer i forskriften i tråd med ekvivalensavtalen som er inngått mellom Sveits og Norge 11. november 2010 nr. 49 om veterinære tiltak ved handel med levende dyr, sæd, ova, embryo og animalske produkter. Avtalen trådte i kraft 1. mai 2012, og innebærer at de samme vilkår gjelder for handel mellom Sveits og Norge som innenfor EØS-området.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 17. juli 2003 nr. 972 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, import, eksport og bruk av rånesæd.

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser ettersom import av rånesæd til Norge fra tredjestater forekommer svært sjelden.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 22. januar 2013 om endring i forskrift 17. juli 2003 nr. 972 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, import, eksport og bruk av rånesæd. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.03.2012
Anvendelsesdato i EU
01.06.2012
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.01.2013
Anvendes fra i Norge
22.01.2013