Krav til import av mat fra India som inneholder paanblader

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/166 av 8. februar 2016 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av næringsmidler som inneholder eller består av paanblader (Piper Betle) fra India og om endring av forordning (EF) nr. 669/2009

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/166 of 8 February 2016 laying down specific conditions applicable to the import of foodstuffs containing or consisting of betel leaves (‘Piper betle’) from India and amending Regulation (EC) No 669/2009

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 20.4.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.4.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter et strengere importregime som retter seg mot alle produkter som inneholder eller består av produktet paanblader (Piper Betle) fra India. Importregimet omfatter blant annet produkter som omfattes av tolltariffens varenummer ex 14.04.9000 og alle andre produkter som kan inneholde paanblader. Personlige forsendelser er unntatt fra dette regelverket.

Importregimet krever at de omfattede forsendelsene skal importeres via et utpekt importsted, og de skal følges av et helsesertifikat og en analyserapport som bekrefter fraværet av salmonella. Forsendelsene skal gjennomgå en dokumentkontroll ved ankomst til grensekontrollstasjonen og 10 % av forsendelsene skal videre gjennomgå en identitetskontroll og fysisk kontroll.

Dette er hovedelementene i forordning (EU) 2016/166:

alle forsendelser omfattet av regimet skal følges av en analyserapport som bekrefter fraværet av salmonella i produktet
alle forsendelser omfattet av regimet skal videre følges av et helsesertifikat undertegnet av de Indiske myndighetene
alle forsendelser omfattet av regimet skal importeres via en utpekt grensekontrollstasjon, for Norge er dette: Oslo lufthavn, Oslo havn, Borg havn og Larvik havn
forsendelsene skal forhåndsvarsles seneste en dag før ankomsten av forsendelsen gjennom CED-dokumentet (innførselsdokumentet) angitt i forordning (EF) nr. 669/2009
alle forsendelser skal gjennomgå en dokumentkontroll på grensekontrollstasjonen
10 % av forsendelsene skal videre gjennomgå en identitetskontroll og fysisk kontroll for salmonella
alle deler av forsendelsene skal merkes med en identitetskode, som skal samsvar med koden oppgitt på analyserapporten
alle kostnader tilknyttet importregimet skal dekkes av importøren

Det er også gitt en overgangsbestemmelse der forsendelser er sendt før ikrafttredelsen av denne rettsakten fortsatt kan importeres inn i EØS-området uten analyseresultatet og helsesertifikatet. Det er ikke gitt noen gyldighetsperiode for rettsakten, slik at rettsakten vil gjelde frem til India har fått kontroll på denne situasjonen vedrørende paanbladene.

Bakgrunnen for dette importregimet er omfattende funn av forskjellige salmonella strenger i paanblader (Piper Betle) fra India. Ettersom dette kan utgjøre en vesentlig fare for folkehelsen har Europakommisjonen besluttet et strengere importregime for produkter som inneholder eller består av paanblader.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er gjennomført i norsk rett i forskrift 12. februar 2016 nr. 149 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av paanblader fra India og forskrift 12. februar 2016 nr. 150 om endring i forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) mfl.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes ikke til å medføre en endring i kostnadene for Mattilsynet i forbindelse med importregimet knyttet til dette produktet. Det er ikke registrert noen direkte import av paanblader fra India i forbindelse med varenummer ex 14.04.9000 de siste årene. Det vurderes også at heller ikke næringen vil påvirkes nevneverdig av dette importregimet.

Rettsakten vurderes ikke til å ha noen negativ virkning på folkehelsen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten gjennomfører et strengere importregime for alle produkter som inneholder eller består av paanblader (Piper Betle) fra India, med bakgrunn i omfattende funn av salmonella i disse bladene og at oppføringen i forordning (EF) nr. 669/2009 ikke ser ut til å ha hjulpet.

Salmonella kan utgjøre en betydelig risiko for folkehelsen. Mattilsynet vurderer importregimet som hensiktsmessig og velbegrunnet, i forhold til målet om å beskytte folkehelsen. Ettersom Norge ikke har hatt noen direkteimport av dette produktet de siste årene vurderer Mattilsynet at importregimet heller ikke vil medføre en særlig ekstrabelastning på grensekontrollen eller næringen generelt.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 8. februar 2016, med ikrafttredelse 12. februar 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.02.2016
Anvendelsesdato i EU
12.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.02.2016
Anvendes fra i Norge
12.02.2016