Krav til innhold i søknader om ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2469 av 20. desember 2017 om fastsettelse av administrative og vitenskapelige krav til søknader nevnt i artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2469 of 20 December 2017 laying down administrative and scientific requirements for applications referred to in Article 10 of Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council on novel foods

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.9.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.9.2018)

Sammendrag av innhold
En ny forordning om ny mat ble vedtatt i EU 25. november 2015 (forordning (EU) nr. 2015/2283 om ny mat). Denne gjelder fra 1. januar 2018. I henhold til artikkel 13 i forordning nr. 2015/2283 om ny mat, skal det gis nærmere regler (implementing act) om detaljerte krav til innhold i søknader om godkjenning av ny mat og presentasjonen av søknaden, hvordan søknader skal valideres og hvilken informasjon som skal inngå i EFSA-vurderingen.

Rettsakten gir detaljerte regler om hvilken informasjon og vitenskapelig dokumentasjon som må inngå i en søknad om godkjenning av ny mat, hvordan søknaden skal strukteres og innholdet presenteres. Kommisjonen skal umiddelbart vurdere om en søknad faller innenfor virkeområdet og oppfyller vilkårene angitt i basisforordningen (EU) nr.2015/2283. Kommisjonen kan konsultere EFSA, som skal komme med sitt syn innen 30 dager. Kommisjonen kan be søkeren om mer informasjon, og sette tidsfrist for denne. Kommisjonen skal informere søkeren, EFSA og medlemslandene om søknaden hvis søknaden ikke vurderes som gyldig. Rettsakten inneholder en liste over informasjon som skal inngå i EFSAs risikovurdering. Rettsakten inneholder også overgangsbestemmelser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil kreve endring i ny forskrift om ny mat, som vil gjennomføre forordning nr. (EU) 2015/2283 om ny mat i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil lette prosessen med å skrive søknader om ny mat, ved at den tydelig angir hvilken informasjon og dokumentasjon søknaden skal inneholde. Tidsrammen for valideringen av søknader, i tillegg til andre tidsfrister for søknadsprosessen i basisforordningen ((EU) nr. 2015/2283), gjør også søknadsprosessen mer forutsigbar.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
20.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.12.2017
Anvendelsesdato i EU
19.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.07.2018
Anvendes fra i Norge
10.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2469
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro