Krav til miljøvennlig utforming av elektriske vannkokere

Tittel

(Utkast trukket) Kommisjonsforordning om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av elektriske vannkokere i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF

(Draft withdrawn) Commission Regulation laying down ecodesign requirements for electric water kettles pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat oppdatert 1.9.2021

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.9.2021)

Kommisjonen har valgt å ikke videreføre arbeidet med å utforme økodesign- og energimerkeforordninger for vannkokere det vil derfor ikke bli fremlagt et forordningsutkast. 

Bakgrunn

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet (2009/125/EF). Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og for å gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold

I 2020 ble den kravforberedende studien for elektriske vannkokere avsluttet. Kommisjonen valgte å gå videre med å utarbeide et forslag til økodesignkrav til produktet.  

I utkastet til forordning ble det foreslått at elektriske vannkokere med et volum inntil 10 liter omfattes av følgense  krav: 

  • Energieffektivitetskrav der energieffektivtetsindeks (EEI) minst skal være 83%

  • Funksjonskrav 

  • Materialeffektivitetskrav 

    • krav til design med tanke på reparasjon og gjenbruk

    • krav om resirkulerbarhet (recyclability rate)

    • krav til plastkomponenter

  • Informasjonskrav

Merknader

Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Elektriske vannkokere er ikke blant NVEs prioriterte produktgrupper. 

Status

29.1.2021: Forordningsutkastet ble behandlet av ekspertgruppen for økodesign og energimerking i Samrådsforum. 

25.08.21: Kommisjonen valgte å ikke videreføre arbeidet med å utforme økodesign- og energimerkeforordninger for vannkokere. 

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet