Krav til miljøvennlig utforming av kjøleskap og frysebokser

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 643/2009 av 22. juli 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av kjøleapparater til husholdningsbruk

Commission Regulation (EC) No 643/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household refrigerating appliances

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.2.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.5.2013)

Sammendrag av innhold
Forordningen om fastsettelse av økodesignkrav til kjøle-/fryseapparater til husholdninger er fastsatt med hjemmel i det overordnede rammedirektivet, økodesigndirektivet (2005/32/EC) (se eget EØS-notat).

EU har målsetting om å redusere Europas energibruk med 20 prosent innen 2020. Energikrav til produkter er ett av flere virkemidler som blir benyttet i denne sammenheng. Bakgrunnen for EUs mål er miljøhensyn, konkurranseevne og forsyningssikkerhet. Eco-designdirektivet er et rammedirektiv som innfører et system for å sette minstekrav til energibruk og energimerking av ulike apparater og produkter. Konkrete krav innføres ved implementering av forordninger for hvert enkelt produkt. Ordningen er i utgangspunktet teknologinøytral, men vil medføre at visse teknologier som ikke når de nye kravene, fases ut. Produkter som allerede er på markedet når en forordning trer i kraft vil ikke falle inn under disse kravene.

Økodesigndirektivet (Framework directive on Eco-design of Energy using Products (2005/35/EC)) er en del av EØS-avtalen og ble forankret i norsk lov i juli 2008. Rammedirektivet er forankret i Produktkontrollovens § 4a.

Forordningen omfatter elnettdrevne kjøle-/fryseapparater til husholdningsbruk med netto volum som ikke overstiger 1500 liter. Apparatene må være beregnet til avkjøling eller innfrysing av fødevarer (mat- og drikkevarer samt ingredienser ment til fortæring), eller til oppbevaring av avkjølte eller nedfrosne fødevarer og som kjøles med en eller flere energibrukende prosesser.

Forordningen omfatter også elnettdrevne apparater som i tillegg kan drives av batterier. Selvbyggersett der apparatene selges i moduler til montering av sluttbruker, er også omfattet.

Forordningen gjelder også når apparatene selges til annen bruk enn husholdningsbruk eller til kjøling av annet enn fødevarer (mat- og drikkevarer).

Følgende apparater er unntatt forordningen:

* Kjøle- /fryseapparater som benytter andre energikilder enn elektrisitet, f. eks LPG (gass på flaske), petroleum eller biobrensel.
* Batteridrevne kjøle-/fryseapparater som kan tilsluttes elnettet ved hjelp av en ac/dc-omformer som innkjøpes separat.
* Kjøle- /fryseapparater fremstilt etter særlige spesifikasjoner og som kun finnes i ett eksemplar og ikke svarer til noen annen modell kjøle-/fryseapparat.
* Kjøle- /fryseapparater til servicesektoren som automatisk registrerer uttak av avkjølte fødevarer, og hvor opplysningene om slikt kan sendes via en nettforbindelse til et fjernkontrollsystem med henblikk på lagerregnskap.
*Apparater, hvis hovedfunksjon ikke er lagring av fødevarer ved hjelp av kjøling, for eksempel ismaskiner eller drikkevareautomater til kalde drikker.

Tidsplan for kravenes virkningsdato:

1. Generiske krav til miljøvennlig design
a) 1. juli 2010 - krav om diverse informasjon i brukerveiledningen (feks opplysning om vinkjøleskap)
b) 1. juli 2013 - krav om automatisk aktivering av diverse innstillinger

2. Spesifikke krav til miljøvennlig design
Energikravene gjelder kjøle-/fryseapparater med et nettovolum på minst 10 liter og maksimalt 1500 liter. Kravene gjelder ikke vinkjøleskap og absorpsjonskjølte kjøle-/fryseapparater og andre typer kjøle-/fryseapparater i kategoriene 4-9, jfr forordningens bilag IV, punkt 1.

Tabell: se EØS-notatet (lenke over)

Merknader
Et revidert økodesigndirektiv (direktiv 2009/125/EF) trådte i kraft 20. november 2009. Hovedendringen i den reviderte versjonen er at anvendelsesområdet utvides til å omfatte energirelaterte produkter. Dette er et rammedirektiv som de ulike forordninger nå vil bli forankret i fremover. Det omarbeidede rammedirektivet vurderes også i en EØS-prosess frem mot EØS-vedtak.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Økodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 23. februar nr 190 om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften) som trådte i kraft 1. mars 2011.

Gjennomføring av KOMMISJONENS FORORDNING (EU) Nr. 643 /2009 vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften.

Rettsakten krever forskriftsendring som vurderes å ikke gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet og kan derfor grupperes i gruppe 2.

Vurdering
Forordningen anses å være EØS-relevant, og vil kunne gjennomføres ved forskrift. Det bemerkes at forordningen skiller seg fra gjeldende energimerkingsdirektiv og utgående energieffektivitetsforordning for kjøle-/fryseapparater ved at selvbyggersett, der apparatene selges som moduler som forbruker selv kan sette sammen, også er omfattet.

Norske produsenter av selvbyggersett for kjøle-/fryseapparater berøres av økodesignkravene.

Status
Forordningen ble vedtatt i komitologiprosedyre. Kommisjonen har gjennom ekstern hjelp latt utarbeide en forberedende studie og en konsekvensanalyse. Forslag til forordning med konkrete økodesignkrav har deretter blitt utarbeidet av Kommisjonen. Forslag til forordning har blitt diskutert med medlemsland, bransje- og interesseorganisasjoner i et konsultasjonsforum den 4. desember 2008.

Forordningen ble behandlet i den regulatoriske komite for økodesign og energimerking av energibrukende produkter (EELEP) den 30. mars 2009. Forordningen ble deretter oversendt til Europaparlamentet for gjennomgang og godkjenning. Kommisjonsforordningen ble endelig formelt vedtatt og publisert den 23. juli 2009 og den trådte i kraft 12. august 2009.

Forordningen er merket som EØS-relevant.

Forordningen ligger til behandling i EØS-organene. EFTA-landene har motatt standardskjema som er returnert fra norsk side. Et utkast til EØS-vetak er utarbeidet og dette ligger til behandling under EFTAs energiarbeisgruppe. En kan forvente et EØS-vedtak våren 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.07.2009
Anvendelsesdato i EU
01.07.2010
Opphører å gjelde
01.03.2021
Hjemmel eller endrer
Erstattes av
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 53, 10.09.2015, p. 93-108
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.02.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.02.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.02.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.02.2011
Anvendes fra i Norge
01.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0643
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro