Krav til miljøvennlig utforming av stekeovner, komfyrtopper og avtrekkshetter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 66/2014 av 14. januar 2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med omsyn til krav til miljøvenleg utforming av steikjeomnar, kokeplater og avtrekkshetter til hushaldsbruk

Commission Regulation (EU) No 66/2014 of 14 January 2014 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for domestic ovens, hobs and range hoods

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.1.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en ny forordning under økodesigndirektivet som er innlemmet i EØS-avtalen.

Økodesigndirektivet (2009/125/EF) er et av EUs virkemidler for å nå 20-20-20-målene og setter rammer for regelverk om krav til miljøvennlig utforming av produkter. Økodesigndirektivet pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Forordningene fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet og kan i tillegg sette krav til miljøaspekter og forbruk av ressurser (eks vann). Produsent skal påføre produktet et CE-merket som indikasjon på alle relevante krav er oppfylt.

Virkeområde for forordningen:

• Elektriske og gassfyrte stekeovner, inkludert når ovner er integrert i komfyrer
• Elektriske og gassfyrte komfyrtopper
• Avtrekkshetter

Merknader
Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.Hovedrettsakten – Direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Økodesigndirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011.

Rettslige konsekvenser:
Kommisjonsforordning nr. 66/2014 er gjennomført ved endring i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Gjennomføringen av stadig flere kommisjonsforordninger under økodesigndirektivet vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter. Konsekvensen består i økt behov for administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk (indirekte utgifter).

For produsenter, antas det at nye krav til produktutformingen kan medføre økte kostnader.

Sakkyndige instansers merknader
NVE informerte kort om forordningen i spesialutvalg for energi den 4.04.2014.

b) EØS-relevant og akseptabel

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

NVE har hatt elektroniske høringer av arbeidsdokumenter underveis i regelverksutformingen. Siden primærenergifaktoren er involvert i energieffektivitetsberegningene, har produktgruppen vært prioritert for oppfølging av NVE.

Vurdering
Forordningen har ulike beregningsformler for energieffektivitet for elektrisitet og gass, der gass blir favorisert i forhold til elektrisitet, men elektriske produkter vil etter NVEs vurdering klare kravene. Kravene vil resultere i mer energieffektive produkter også på det norske markedet. NVE vurderer rettsakten som akseptabel.

NVE vurderer forordningen til å være EØS-relevant og akseptabel
.
Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
14.01.2014
Anvendelsesdato i EU
20.02.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2015
Anvendes fra i Norge
18.12.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0066
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro