Krav til nasjonale kontrollprogrammer for rester av plantevernmidler i matvarer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1355 av 12. august 2021 om flerårige nasjonale kontrollprogrammer for rester av plantevernmidler som skal opprettes av medlemsstatene

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1355 of 12 August 2021 on multiannual national control programmes for pesticides residues to be established by Member States

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.6.2022)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2021/1355 viderefører visse spesifikke krav til gjennomføring av flerårige nasjonale kontrollprogram for plantevernmiddelrester samtidig som artikkel 30 i forordning (EF) nr. 396/2005 (plantevernmiddelrestforordningen) senere vil oppheves. Opphevelsen av artikkel 30 henger sammen med gjennomføringen av ny kontrollforordning (EU) 2017/625. Formålet med forordning (EU) 2021/1355 er å unngå å miste en del eksisterende krav til flerårige nasjonale kontrollprogram for plantevernmiddelrester når artikkel 30 i plantevernmiddelrestforordningen oppheves.

Forordning (EU) 2017/625 opphever artikkel 30 i plantevernmiddelrestforordningen, men artikkel 30 gjelder i EU inntil 14. desember 2022. Artikkel 30 inneholder flere spesifikke krav til etablering av risikobaserte flerårige nasjonale kontrollprogram for rester av plantevernmidler som har som formål både å vurdere forbrukereksponering og regelverksetterlevelse.

Selv om artikkel 110 i forordning (EU) 2017/625 fastsetter minimumskrav til innholdet i flerårige nasjonale kontrollprogram, er det vurdert at disse kravene ikke omfatter alt som kreves i forbindelse med gjennomføringen av flerårige nasjonale kontrollprogram for plantevernmiddelrester, og at det dermed er ønske om å beholde kravene til nasjonale kontrollprogram fra artikkel 30 i plantevernmiddelrestforordningen etter at denne artikkelen oppheves. Kravene som tidligere var fastsatt i artikkel 30, er nå oppført i artikkel 1 i forordning (EU) 2021/1355. Denne forordningen gjelde i EU fra 15. desember 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen (EU) 2021/1355 gjennomføres i norsk rett som den er uten tekniske eller materielle tilpasninger ved fastsettelse av forskrift X.X.202X nr. XXX om flerårige nasjonale kontrollprogram for rester av plantevernmidler som skal etableres av medlemslandene.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer ingen større endringer sammenlignet med nåværende regelverk og endringene vil ikke få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for analyse- og laboratoriearbeidet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert hos Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer der også Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen tar inn spesifikke krav til flerårige nasjonale kontrollprogram for plantevernmiddelrester. Disse kravene står nå i gjeldende artikkel 30 i forordning (EF) nr. 396/2005 som senere vil oppheves ved at dette fastsettes i en egen forordning.

Det kan være en fordel å beholde enkelte spesifikke krav til flerårige nasjonale kontrollprogram for rester av plantevernmidler. Det er spesielt viktig at nasjonale kontrollprogram fortsatt vil oppfylle formålet om å vurdere forbrukereksponering og regelverksetterlevelse.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst til denne forordningen.

Rettsakten retter seg kun mot myndighetene i form av krav til Mattilsynets gjennomføring av kontrollprogram. Det er derfor vurdert ikke å være nødvendig å gjennomføre høring av denne rettsakten. Det er heller ingen nye krav som innføres ved denne forordningen, derimot en videreføring av eksisterende krav til myndighetenes gjennomføring av offentlige kontrollprogram.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.08.2021
Anvendelsesdato i EU
15.12.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.05.2022
Anvendes fra i Norge
19.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1355
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro