Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2009/97/EF av 3. august 2009 om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om gjennomføringsbestemmelser til artikkel 7 i henholdsvis rådsdirektiv 2002/53/EF og 2002/55/EF med hensyn til kjennetegn som prøvingen minst skal omfatte, og minstekrav til prøving av sorter av arter av jordbruksvekster og grønnsaker

Commission Directive 2009/97/EC of 3 August 2009 amending Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directives 2002/53/EC and 2002/55/EC respectively, as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of agricultural plant species and vegetable species

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.10.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en endring av kommisjonsdirektivene 2003/90/EF og 2003/91/EF om sortskjennetegn og bruk av disse, ved DUS-testing (nyhetsprøving) av nye plantesorter av hhv. jordbruksvekster og grønnsaker.

DUS-testing av en sort foregår i samsvar med egne retningslinjer for bruk av sortskjennetegn. EUs organ for planteforedlerett (CPVO) utarbeider slike retningslinjer for flere og flere arter. For at disse retningslinjene skal ha gyldighet i forbindelse med DUS-testing og sortslisteopptak i de enkelte medlemsland, må dette fastsettes særskilt gjennom et kommisjonsdirektiv. For de arter der CPVO ikke har fastsatt slike retningslinjer skal det benyttes tilsvarende retningslinjer utarbeidet under UPOV, den internasjonale union for beskyttelse av nye plantesorter. Hvilke arter der DUS-testingen skal foregå enten etter EUs eller etter UPOVs retningslinjer, framgår av vedlegg til rettsaktene. For arter utover de som EU og UPOV har retningslinjer for, gjelder nasjonale bestemmelser.

De faktiske endringene i dette direktivet i forhold til 2003/90/EF og 2003/91/EF gjelder endring av hvilke arter som står oppført på hvilket vedlegg, og hvilken versjon av retningslinjene som er gjeldende. Dette gir da oversikt over hvilke arter som skal DUS-testes etter retningslinjer utarbeidet av henholdsvis CPVO eller UPOV.

Merknader
Relevant regelverk i Norge er forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter.

Nyhetsprøving i Norge utføres av Mattilsynet. Vi gjennomfører for tiden nyhetsprøving kun for hvete, bygg og havre, og følger da respektive retningslinjer fra CPVO/UPOV. For øvrige arter av både jordbruksvekster og alle grønnsaksartene kjøpes nyhetsprøving av nye sorter fra andre land som da utfører disse også etter aktuelle retningslinjer fra CPVO/UPOV.

En av de konkrete endringer i rettsakten gjelder justering av CPVO-retningslinje for hvete. Justeringen av retningslinjen innebærer, for én av delundersøkelsene, en endring i antallet planter som skal undersøkes og antallet som maksimalt kan avvike fra standarden. Videre gjøres det visse endringer i kategoriseringen av stråtykkelse. De øvrige endringene gjelder arter som ikke nyhetsprøves i Norge, og som dermed er helt uten betydning for oss.

Høring hos næringen har vært ansett som overflødig da endringen for hvete er uten praktisk interesse, og de øvrige endringer gjelder arter som ikke testes i Norge.

Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Endringene i rettsakten medfører kun behov for marginale justeringer i interne prosedyrer i Mattilsynet, og ingen behov for endring i norsk regelverk utover endring i hjemmelsfeltet i den angitte forskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestilling-, og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten har vært til behandling i Spesialutvalget tidligere - 30.10.2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.08.2009
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 37, 25.6.2015, p. 1-6
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.10.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0097
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro