Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2012/44/EU av 26. november 2012 om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om gjennomføringsbestemmelser til artikel 7 i henholdsvis rådsdirektiv 2002/53/EF og 2002/55/EF når det gjelder kjennetegn som prøvingen minst skal omfatte, og minstekrav til prøving av sorter av jordbruksvekster og grønnsaker

Commission Implementing Directive 2012/44/EU of 26 November 2012 amending Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directives 2002/53/EC and 2002/55/EC respectively, as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of agricultural plant species and vegetable species

Siste nytt

EØS-komitevedtak 14.6.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en endring av kommisjonsdirektivene 2003/90/EF og 2003/91/EF om sortskjennetegn og bruk av disse ved DUS-testing (nyhetsprøving) av nye plantesorter av henholdsvis jordbruksvekster og grønnsaker. DUS-testing av en sort foregår i samsvar med egne retningslinjer for bruk av sortskjennetegn. EUs organ for planteforedlerett (CPVO) utarbeider slike retningslinjer for stadig flere arter. For at disse retningslinjene skal ha gyldighet i forbindelse med DUS-testing og sortslisteopptak i de enkelte medlemsland, må dette fastsettes særskilt gjennom et kommisjonsdirektiv. For de arter der CPVO ikke har fastsatt slike retningslinjer, skal det benyttes tilsvarende retningslinjer utarbeidet av den internasjonale union for beskyttelse av nye plantesorter (UPOV). Hvilke arter der DUS-testingen skal foregå enten etter EUs eller etter UPOVs retningslinjer, framgår av vedlegg til rettsaktene. For arter utover de som EU og UPOV har retningslinjer for, gjelder nasjonale bestemmelser. De faktiske endringene i dette direktivet i forhold til 2003/90/EF og 2003/91/EF gjelder endret listeoppføring, og tildels nye versjoner av retninglinjer, for en rekke arter av både jord- og hagebruksvekster. Dette gir da oversikt over hvilke arter som skal DUS-testes etter retningslinjer utarbeidet av henholdsvis CPVO eller UPOV.

Merknader
Nyhetsprøving i Norge har hittil kun vært utført av Mattilsynet, og har de senere år bare vært utført for hvete, bygg og havre. De respektive retningslinjer fra CPVO har da vært fulgt. For øvrige arter av jordbruksvekster og for grønnsaksvekster har nyhetsprøving av nye sorter vært kjøpt i andre land som da utfører disse også etter retningslinjer fra CPVO/UPOV. Det er imidlertid nylig besluttet at fra og med 2013 skal nyhetsprøving også av hvete, bygg og havre utføres utenfor Norge, dvs. i Finland. Pågående nyhetsprøvinger vil imidlertid bli sluttført i Norge i løpet av dette året. Dette innebærer at endringene i direktiv 2012/44/EU ikke får noen betydning direkte i Norge. For norske sortseiere av nye sorter av hvete, havre eller bygg blir de nye retningslinjene fulgt ved nyhetsprøvingen av disse sortene i Finland. Mattilsynet har vurdert at høring av direktivet er åpenbart unødvendig.

Rettslige konsekvenser:
Relevant regelverk i Norge er forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter. Rettsakten medfører ikke behov for endring forskriftens utover endring av EØS-henvisningsfeltet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for verken Mattilsynet eller andre aktører.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.11.2012
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2013
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 136-142
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.05.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012L0044
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro