Krav til rapportering og dokumentasjon ved bedriftsfusjoner og -delinger

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/109/EF av 16. september 2009 som endrer rådsdirektiv 77/91/EØF, 78/855/EØF og 82/891/EØF og direktiv 2005/56/EF når det gjelder krav til rapportering og dokumentasjon i forbindelse med sammenslåinger og delinger av selskaper

Directive 2009/109/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Council Directives 77/91/EEC, 78/855/EEC and 82/891/EEC, and Directive 2005/56/EC as regards reporting and documentation requirements in the case of mergers and divisions

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Norge 12.9.2011: ikrafttredelse 1.11.2011

Et EU-direktiv fra 2009 innfører visse forenklinger for selskaper i en fusjonssituasjon. De nye reglene, som skal være gjennomført i nasjonal rett innen 30. juni 2011, åpner i visse tilfeller opp for forenklet rapportering, utvider adgang til forenklet fusjon i konsernforhold, og større mulighet til å benytte internett i stedet for offentliggjøring eller utsendelse til aksjeeierne av dokumentene i anledning fusjonen. EØS-komiteen vedtok i mars 2010 å innlemme direktivet i EØS-avtalen. Vedtaket er ratifisert av de tre EFTA/EØS-landenes parlamenter og trer i kraft 1. november 2011. En norsk lov som gjennomfører direktivet, ble kunngjort 24. juni 2011.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.4.2012)

Sammendrag av innhold
Direktivet følger opp "A strategic review of better regulation in the European Union" av 14. november 2006, COM (2006)689 samt "Communication from the Commission on a simplified business environment for companies in the ares of company law, accounting and auditing", COM(2007)394.

Direktivet gjør endringer i direktiv 1978/855/EF om fusjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar og direktiv 1982/891/EØF om fisjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar, og gjør enkelte konsekvensendringer i noen andre direktiver. Formålet med endringene er å redusere de administrative byrdene - og derved kostnadene - som kravene til rapportering mv. medfører for selskapene, i forbindelse med fusjoner og fisjoner.

I artikkel 1 gjøres det endringer i annet selskapsdirektiv 77/91/EF. Det innføres et nytt femte ledd i artikkel 10, med unntak fra reglene i artikkel 10 om at det ved aksjeinnskudd med andre verdier enn penger kreves en særskilt redegjørelse av uavhengige sakkyndige, i tilfelle der det etter fusjonsdirektivet (direktiv 78/855/EØF) artikkel 10, fisjonsdirektivet (direktiv 82/891/EØF) artikkel 8 eller direktivet om grensekryssende fusjoner (direktiv 2005/56/EF) artikkel 8, utarbeides en sakkyndig- eller ekspertrapport. Videre innføres et nytt tredje ledd i artikkel 27 som gjør unntak fra kravene i annet ledd, i visse tilfelle.

Artikkel 2 gjør endringer i fusjonsdirektivet.

Artikkel 2 nr. 2 endrer fusjonsdirektivet artikkel 6, slik at selskapet i stedet for å offentliggjøre fusjonsplanen kan gjøre den tilgjengelig på internett, forrutsatt at en henvisning til det aktuelle webstedet blir offentliggjort.

I artikkel 2 nr. 3 bestemmer at selskapet i stedet for å gjøre fusjonsplanen mv. tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets hjemsted, jf. fusjonsdirektivet artikkel 8 bokstav b, kan gjøre dokumentene tilgjengelig på internett.

I artikkel 2 nr. 4 er det gitt et nytt annet ledd i fusjonsdirektivet artikkel 9, med krav om at ledelsen skal informere generalforsamlingen om endringer mellom dagen for utarbeidelsen av fusjonsplanen og dagen for generalforsamlingen. Videre gjøres det unntak både fra dette kravet, og fra fra kravet i fusjonsdirektivet artikkel 9 nr. 1 til at det skal utarbeides en skriftlig rapport om fusjonen, (jf. asal § 13-9), dersom alle aksjeeiere i de fusjonerende selskapene er enige om dette.

I artikkel 2 nr. 5 gjøres det unntak fra kravet til mellombalanse i fusjonsdirektivet artikkel 11 første ledd bokstav c, dersom det er utarbeidet en halvårsrapport i henhold til rapporteringsdirektivet artikkel 5 (jf. vphl § 5-6), og dersom alle aksjeeierne i de fusjonerende selskapene er enige i at det ikke skal utabeides mellombalanse.

Videre gis i artikkel 2 nr. 5 et nytt annet punktum i fusjonsdirektivet artikkel 11 tredje ledd om at aksjeeierne kan kreve å få en kopi av fusjonsplanen mv., slik at disse dokumentene skal kunne sendes aksjeeierne elektronisk, dersom aksjeeieren har erklært seg inneforstått med at selskapet benytter seg av elektronisk kommunikasjon til å formidle opplysninger.

I artikkel 2 nr. 5 gis fusjonsdirektivet artikkel 11 et nytt fjerde ledd, som gjør unntak fra kravet i første ledd om at selskapet skal gjøre fusjonsplanen mv. tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets hjemsted, dersom selskapet i stedet gjør dokumentene tilgjengelig på selskapets internettside. Videre gjøres i et nytt fjerde ledd unntak fra aksjeeiernes rett til å få tilsendt dokumentene etter artikkel 11 tredje ledd, dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets internettsider. Medlemsstatene kan likevel kreve at selskapet skal ha dokumentene tilgjengelig for gjennomgang på det registrerte forretningsstedet.

Artikkel 2 nr. 6 gir et nytt avsnitt i artikkel 13 annet ledd, om sikkerhet for kreditorene. Endringen er en tilpasning til endringene i reglene om kreditorbeskyttelse i annet selskapsdirektiv, som ble innført i direktiv 2006/68/EF.

Etter artikkel 2 nr. 7 skal artikkel 23 fjerde ledd utgå.

Artikkel 2 nr. 8 - 12 gir regler som pålegger medlemsstatene å åpne for forenklet fusjon, i alle tilfelle der dette i dag er en mulighet for medlemsstatene, jf. fusjonsdirektivet artikkel 24 til 29.

Artikkel 3 gjør tilsvarende endringer i fisjonsdirektivet, som i fusjonsdirektivet.

Artikkel 4 gjør endringer i direktiv 2005/56/EF om grensekryssende fusjoner. For det første avgjør artikkel 6 første ledd at offentliggjøring av fusjonsplanen likevel ikke kreves, dersom fusjonsplanen er tilgjengelig på internett, og det er offentliggjort en henvisning til det aktuelle webstedet. Videre er det i artikkel 15 annet ledd inntatt en henvisning til direktiv 78/855/EØF.

Merknader
Endringsdirektivet artikkel 2 nr. 2 om en forenkling av kravene til offentliggjøring av fusjonsplanen vil medføre tilsvarende forenklinger i reglene om dette i asal § 13-13.

Etter asal § 13-12 kreves at fusjonsplanen mv. skal sendes alle aksjeeierne. (Dette er strengere enn direktivets krav om at dokumentene skal være tilgjengelig på selskapets hjemsted.) Det vil være naturlig å gjennomføre endringsdirektivet artikkel 2 nr. 3 om at fusjonsplanen i stedet kan gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider, gjennom endringer i asal § 13-12, ved at dette skal være et alternativ til utsendelse til aksjeeierne. (En forenkling i denne retning er allerede foreslått i Justisdepartementets høringsbrev 4. juli 2007.)

Endringsdirektivet artikkel 2 nr. 4 om unntak fra kravet til en skriftlig rapport vil medføre endringer i reglene i asal § 13-9. Kravet til informasjon i perioden fra fusjonsplanen og til dagen for generalforsamlingen, vil medføre behov for nye bestemmelser om dette i allmennaksjeloven kapittel 13 .

Endringsdirektivet artikkel 2 nr. 5 om unntak fra kravet til mellombalanse, vil medføre endringer i asal § 13-8 nr. 3.

Gjennom reglene i asal § 18-5 første ledd er norsk rett i tråd med endringsdirektivet artikkel 2 nr. 5 om at fusjonsplanen mv. skal kunne sendes aksjeeierne elektronisk, dersom aksjeeieren har avgitt en erklæring om at vedkommende er inneforstått med dette. Det kan muligens være en nyanseforskjell mellom kravet i asal § 18-5 første ledd og endringsdirektivet artikkel 2 nr. 5. I begge tilfelle kreves imidlertid en aktiv erklæring fra aksjeeieren som går ut på at vedkommende henholdsvis godtar/er inneforstått med elektronisk utsendelse. Departementet legger derfor til grunn at direktivets krav her og reglene i asal § 18-5 første ledd er sammenfallende.

Ved reglene i asal § 13-16 oppfyller allerede norsk rett kravene i endringsdirektivet artikkel 2 nr. 6, om sikkerhet for kreditorene.

I norsk rett er det åpnet for forenklet fusjon bare ved fusjon mellom morselskap og et heleid datterselskap, selv om direktivet har åpnet for at medlemsstatene tillater forenklet fusjon der datterselskapet er bare 90 % eid. Synspunktet har vært at der morselskapet eier 90 % av aksjene, får morselskapet gå veien om tvungen overføring, jf. § 4-25. Se Ot.prp. nr. 36 (1993-94) side 240 - 241. Videre har synspunktet vært at direktivet ikke tillater forenklede fusjonsregler for fusjon mellom søsterselskaper eller ved innfusjonering av morselskap i datterselskap, jf. Ot.prp. nr. 36 samme sted. Endringsdirektivet artikkel 2 nr. 8 om at det skal være adgang til å gjennomføre forenklede fusjoner i alle tilfellene der medlemsstatene i dag kan åpne for dette, vil medføre at asal § 13-24 må utvides til å omfatte også tilfelle der datterselskapet er mellom 90% og 100 % eid. Departementet legger til grunn at forslaget ikke medfører endringer i adgangen til forenklede fusjoner i andre tilfelle som nevnt.

Videre vil de konsekvensendringene og korresponderende endringene i endringsdirektivet artikkel 1, 3 og 4 medføre endringer i de tilsvarende reglene i allmennaksjeloven kapittel 14 om fisjoner, kapittel 13 avsnitt VII om fusjon over landegrensene og i asal § 2-6 om redegjørelse om aksjeinnskudd med andre eiendeler enn penger og særskilte rettigheter.

Vurdering
Endringene innebærer mulighet for en viss forenkling for selskapene i en fusjonssituasjon, i form av mulighet for forenklet rapportering i visse tilfelle, utvidet adgang til forenklet fusjon i konsernforhold, og ved større mulighet til å benytte internett i stedet for offentliggjøring eller utsendelse til aksjeeierne av dokumentene i anledning fusjonen.

Endringsdirektivet krever endringer i reglene i kapittel 13 i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper.

Endringsdirektivet er EØS-relevant og akseptabelt.

Status
irektivet ble vedtatt 16. september 2009 og ble inntatt i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 37/2010 12. mars 2010. Et forslag til gjennomføring i norsk rett har vært på høring med frist 3. mars 2011. Nødvendige endringer i allmennaksjeloven er gjennomført ved endringslov 24. juni 2011 nr. 31, som trådte i kraft 30. juni 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.09.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.09.2009
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2011
Anvendelsesdato i EU
30.06.2011
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 614-621
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island, Liechtenstein og Norge
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
25.06.2010
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.06.2011
Anvendes fra i Norge
30.06.2011
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0109
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro